مادهٔ ۶۰۸

توهين به افراد از قبيل فحاشى و استعمال الفاظ رکيک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و يا پنجاه‌هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاء نقدى خواهد بود.

مادهٔ ۶۰۹

هرکس با توجه به سمت، يکى از رؤساس سه قوه يا معاونان رئيس‌جمهور يا وزرا يا يکى از نمايندگان مجلس شوراى‌ اسلامى يا نماندگان مجلس خبرگان يا اعضاء شوراى نگهبان يا قضات يا اعضاء ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و شهردارى‌ها در حال انجام وظيفه يا به‌سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق و يا پنجاه‌هزار تا يک ميليون ريال جزاء نقدى محکوم مى‌شود.