مادهٔ ۶۳۷

هرگاه زن و مردى که بين آنها علقهٔ زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافى عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزير مى‌شود.

مادهٔ ۶۳۸

هرکس علناً در انظار و اماکن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مى‌گردد و در صورتى‌که مرتکب عملى شود که نفس آن عمل داراى کيفر نمى‌باشد ولى عفت عمومى را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


تبصره:

زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزاء نقدى محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۶۳۹

افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم مى‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:


- کسى که مرکز فساد و يا فحشاء داير يا اداره کند.

- کسى که مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.


تبصره:

هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادى صدق نمايد علاوه بر مجازات مذکور به‌حد قوادى نيز محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۶۴۰

اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاء نقدى از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (۷۴) ضربه شلاق يا به يک يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:


۱. هرکس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا به‌طور کلى هر چيز که عفت و اخلاق عمومى را جريحه‌دار نمايد براى تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومى گذارد يا بسازد يا براى تجارت و توزيع نگاهدارد.


۲. هرکس اشياء مذکور را به‌منظور اهداف فوق شخصاً يا به‌وسيلهٔ ديگرى وارد يا صادر کند و يا به‌نحوى از انحاء متصدى يا واسطهٔ تجارت و يا هر قسم معاملهٔ ديگر شود يا از کرايه‌ دادن آنها تحصيل مال نمايد.


۳. هرکس اشياء فوق را به‌نحوى از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومى بگذارد.


۴. هرکس براى تشويق به معاملهٔ اشياء مذکور در فوق و يا ترويج آن اشياء به‌نحوى از انحاء اعلان و يا فاعل يکى از اعمال ممنوعهٔ فوق و يا محل به‌دست آوردن آن را معرفى نمايد.


تبصرهٔ ۱:

مفاد اين ماده شامل اشيائى نخواهد بود که با رعايت موازين شرعى و براى مقاصد علمى يا هر مصلحت حلال عقلائى ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفادهٔ متعارف علمى قرار مى‌گيرد.


تبصرهٔ ۲:

اشياء مذکور ضبط و محو آثار مى‌گردد و جهت استفادهٔ لازم به دستگاه دولتى ذى‌ربط تحويل خواهد شد.

مادهٔ ۶۴۱

هرگاه کسى به‌وسيلهٔ تلفن يا دستگاه‌هاى مخابراتى ديگر براى اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراء مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد.