مادهٔ ۵۵۵

هرکس بدون سمت رسمى يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتى اعم از کشورى يا لشکرى و انتظامى که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفى نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه براى دخالت يا معرفى خود در مشاغل مزبور، سندى جعل کرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.

مادهٔ ۵۵۶

هرکس بدون مجوز و به‌صورت علنى لباس‌هاى رسمى مأموران نظامى با انتظامى جمهورى‌اسلامى ايران با نشان‌ها، مدال‌ها يا ساير امتيازات دولتى را بدون تغيير يا با تغيير جزئى که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتى‌که عمل او به‌موجب قانون ديگرى مستلزم مجازات شديدترى نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاء نقدى از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد.


و در صورتى‌که از اين عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


تبصره:

استفاده از البسه و اشياء مذکور در اين ماده در اجراء هنر‌هاى نمايشى مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

مادهٔ ۵۵۷

هرکس علنى و به‌صورت غير مجاز لباس‌هاى رسمى يا متحدالشکل مأموران کشورهاى بيگانه يا نشان‌ها يا مدال‌ها يا ساير امتيازات دولت‌هاى خارجى در ايران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معاملهٔ متقابل و يا در صورتى‌که موجب اختلال در نظم عمومى گردد مشمول مقررات مادهٔ فوق است.