مادهٔ ۲۹۷

ديهٔ قتل مرد مسلمان يکى از امور ششگانهٔ ذيل است که قاتل در انتخاب هر يک از آنها مخير مى‌باشد و تلفيق آنها جائز نيست:


۱. يکصد شتر سالم و بدون عيب که خيلى لاغر نباشند.


۲. دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلى لاغر نباشند.


۳. يکهزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلى لاغر نباشند.


۴. دويست دست لباس سالم از حله‌هاى يمن.


۵. يکهزار دينار مسکوک سالم و غير مغشوش که هر دينار يک مثقال شرعى طلا به وزن ۱۸ نخود است.


۶. ده هزار درهم مسکوک سالم و غير مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره مى‌باشد.


تبصره:

قيمت هريک از امور ششگانه در صورت تراضى طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مى‌شود.

مادهٔ ۲۹۸

ديهٔ قتل عمد در مواردى‌که قصاص ممکن نباشد و يا ولى مقتول به ديه راضى شود يکى از امور ششگانهٔ فوق خواهد بود لکن در کليهٔ مواردى‌که شتر به‌عنوان ديه تعيين مى‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

مادهٔ ۲۹۹

ديهٔ قتل در صورتى‌که صدمه و فوت هر دو در يکى از چهار ماه حرام (رجب - ذيقعده - ذيحجه - محرم) و يا در حرم مکهٔ معظمه واقع شود علاوه بر يکى از موارد ششگانهٔ مذکور در مادهٔ ۲۹۷ به‌عنوان تشديد مجازات بايد يک‌سوم هر نوعى که انتخاب کرده است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند داراى اين حکم نيستند.


نظريهٔ فقهاى شوراى نگهبان در خصوص تبصرهٔ مادهٔ ۲۹۹ قانون مجازات اسلامى:

رياست محترم ديوان‌عالى کشور


عطف به نامهٔ شمارهٔ ۱۰۷۶۵ د - ر مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱:


درخصوص تبصرهٔ مادهٔ ۲۹۹ قانون مجازات اسلامى نظر فقهاى شوراى نگهبان به اين شرح اعلام مى‌شود:


تبصرهٔ مذکور با اين برداشت که قتل اقارب موجب مستقلى براى تغليظ ديه نيست صحيح و مورد تائيد فقهاء شوراى نگهبان است و با برداشت اينکه اقارب از مفاد اصل ماده استثناء باشند و قتل آنان در ماه حرام مثلاً موجب تغليظ نباشد خلاف موازين شرع است بنابراين قتل اقارب نيز در ماه‌هاى حرام و يا حرمين شريفين موجب تغليظ ديه خواهد بود.


دبير شوراى نگهبان - احمد جنتي


مجموعهٔ قوانين سال ۱۳۷۱، صفحهٔ ۳۱۲


تبصره:

حذف شده است.


ماده ودحده: به‌موجب اين قانون تبصرهٔ مادهٔ ۲۹۹ قانون مجازات اسلامى حذف مى‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسهٔ علنى روز سه‌شنبه مورخ سى و يکم فروردين ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۵/۲/۱۳۷۲ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.


رئيس مجلس شوراى اسلامى - على‌اکبر ناطق نورى


مجموعهٔ قوانين سال ۱۳۷۲، صفحهٔ ۹۴


تبصرهٔ مادهٔ ۲۹۹ که حذف شده است


تبصره:

حکم فوق در مواردى که مقتول از اقارب قاتل باشد جارى نمى‌گردد.

مادهٔ ۳۰۰

ديهٔ قتل زن مسلمان خواه عمدى خواه غير عمدى نصف ديهٔ مرد مسلمان است.

مادهٔ ۳۰۱

ديهٔ زن و مرد يکسان است تا وقتى که مقدار ديه به ثلث ديهٔ کامل برسد در آن صورت ديهٔ زن نصف ديهٔ مرد است.