مادهٔ ۳۰۲

مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به‌ترتيب زير است:


- ديهٔ قتل عمد بايد در ظرف يک سال پرداخت شود.

- ديهٔ قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مى‌شود.

- ديهٔ قتل خطاءِ محض در ظرف سه سال پرداخت مى‌شود.


تبصرهٔ ۱:

تأخير از اين مهلت‌ها بدون تراضى طرفين جائز نيست.


تبصرهٔ ۲:

ديهٔ قتل جنين و نيز ديهٔ نقص عضو يا جرح به‌ترتيب فوق پرداخت مى‌شود.

مادهٔ ۳۰۳

اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مى‌شود.