مادهٔ ۴۸۴

ديهٔ ضربتى که در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است:


- سياه شدن صورت بدون جراحت و شکستگى شش دينار.

- کبود شدن صورت سه دينار.

- سرخ شدن صورت يک دينار و نيم.

- در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت کبود شدن يک دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است.


تبصرهٔ ۱:

فرقى در حکم مذکور بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست و همچنين فرقى ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتى از آن و نيز فرقى بين آنکه اثر جنايت مدتى بماند يا زائل گردد نمى‌باشد.


تبصرهٔ ۲:

جنايتى که باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.

مادهٔ ۴۸۵

جنايتى که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه که قبلاً بيان شد افزوده مى‌شود.

مادهٔ ۴۸۶

ديهٔ فلج کردن هر عضوى که ديهٔ معين دارد دو ثلث ديهٔ همان عضو است و ديهٔ قطع کردن عضو فلج ثلث ديهٔ همان عضو است.