مادهٔ ۲۱۷

در کليهٔ جرائم مربوط به حق‌الناس و نظم عمومى که جنبهٔ حق‌اللهى ندارند هرگاه متهم يا وکيل او در هيچ‌يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأى غيابى صادر مى‌نمايد، اين رأى پس از ابلاغ واقعى ظرف ده روز قابل واخواهى در دادگاه صادرکنندهٔ رأى مى‌باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهى برابر قانون تجديدنظر احکام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر است.


تبصرهٔ ۱:

آراء غيابى که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهى نشده باشد. پس از انقضاء مدت واخواهى و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه رأى صادره ابلاغ قانونى شده باشد در هر حال محکوم‌عليه مى‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادرکنندهٔ رأى تقاضاى واخواهى نمايد. در اين‌صورت دادگاه اجراء رأى را به‌صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلى اقدام مى‌نمايد.


تبصرهٔ ۲:

در جرائمى که جنبهٔ حق‌اللهى دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضرورى نباشد دادگاه مى‌تواند غياباً رأى بر برائت صادر نمايد.

مادهٔ ۲۱۸

دادگاه پس از رسيدن تقاضاى واخواهى بلافاصله وارد رسيدگى مى‌شود و دلايل و مدافعات محکوم‌عليه را بررسي، چنانچه موثر در رأى نباشد رأى غيابى را تائيد مى‌نمايد و در صورتى‌که مؤثر در رأى تشخيص دهد و يا بررسى مدارک و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد با تعيين وقت رسيدگى طرفين را دعوت مى‌نمايد. در اين‌صورت عدم حضور شاکى يا مدعى خصوصى مانع ادامهٔ رسيدگى نخواهد بود.