کيفيت رسيدگى در دادگاه‌هاى تجديدنظر استان

مادهٔ ۲۵۱

پس از وصول پرونده به دادگاه تجديدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رئيس شعبهٔ اول به يکى از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع مى‌شود. شعبهٔ مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگى مى‌نمايد مگر در مواردى‌که به‌موجب قانون و يا به تشخيص رئيس شعبهٔ اول دادگاه تجديدنظر رسيدگى خارج از نوبت ضرورى باشد.

مادهٔ ۲۵۲

هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام‌شده در مرحلهٔ بدوى را ناقص تشخيص دهد يا بررسى اظهارات و مدافعات طرفين و ساير دلايل ابرازى را مستلزم احضار اشخاص ذى‌ربط بداند با تعيين وقت آنان را احضار مى‌نمايد طرفين شکايت مى‌توانند شخصاً حاضر شده و يا وکيل معرفى نمايند، در هرحال عدم حضور يا عدم معرفى وکيل مانع از رسيدگى نخواهد بود.

مادهٔ ۲۵۳

احضار، جلب، رسيدگى به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحلهٔ بدوى است.

مادهٔ ۲۵۴

قرار تحقيق و معاينهٔ محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به‌دستور او توسط يکى از مستشاران شعبه اجراء مى‌شود و چنانچه محل اجراء قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مى‌تواند اجراء قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و در صورتى‌که محل اجراء قرار در حوزهٔ قضائى استان ديگرى باشد با اعطاء نيابت قضائى به دادگاه محل درخواست اجراء قرار را خواهد نمود. رعايت مفاد تبصرهٔ مادهٔ (۵۹) اين قانون لازم‌الرعايه مى‌باشد.

مادهٔ ۲۵۵

هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمى را که در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسئول زندان يا بازداشتگاه صادر مى‌نمايد. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگرى باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزديک‌ترين زندان تحويل داده خواهد شد.

مادهٔ ۲۵۶

هرگاه از حکم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاکى خصوصى نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مى‌تواند تأمين متناسب اخذ نمايد.

مادهٔ ۲۵۷

دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته به‌شرح زير اتخاذ تصميم مى‌نمايد:


- اگر رأى مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تائيد آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندهٔ رأى اعاده مى‌نمايد.


- هرگاه رأى از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانونى و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذکور به درجه‌اى از اهميت بوده که موجب عدم اعتبار قانونى رأى مذکور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد رأى صادره را نقض و به‌شرح زير اقدام مى‌نمايد:


۱. اگر عملى که محکوم‌عليه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و يا به‌لحاظ شمول عفو عمومى يا ساير جهات قانونى قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به‌هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حکم بدوى نقض و رأى مقتضى را صادر مى‌نمايد هرچند محکوم‌عليه درخواست تجديدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌عليه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.


۲. اگر رأى صادره به‌صورت قرار باشد و به‌هر علت نقض شود جهت ادامهٔ رسيدگى به دادگاه صادرکنندهٔ قرار اعاده مى‌گردد و دادگاه مکلف به رسيدگى مى‌باشد.


۳. اگر رأى به‌علت عدم صلاحيت دادگاه صادرکنندهٔ آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مى‌نمايد.


۴. اگر دادگاه تجديدنظر حکم بدوى را مخالف موازين شرعى يا قانونى تشخيص دهد با ذکر مبانى استدلال و اصول قانونى آن را نقض و پس از رسيدگى ماهوى مبادرت به انشاء رأى مى‌نمايد. رأى صادره جز در موارد مذکور در مادهٔ (۲۳۵) اين قانون قطعى مى‌باشد.

مادهٔ ۲۵۸

دادگاه تجديدنظر نمى‌تواند مجازات تعزيرى مقرر در حکم بدوى را تشديد نمايد مگر در مواردى‌که مجازات مقرر در حکم بدوى کمتر از حداقل ميزانى باشد که قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاکى تجديدنظرخواه و يا مقامات مذکور در مادهٔ (۲۳۵) اين قانون قرار مى‌گيرد که در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حکم بدوى نسبت به مجازاتى که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.

مادهٔ ۲۵۹

دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگى مکلف است مبادرت به صدور رأى نمايد مگر اينکه انشاء رأى متوقف براى تمهيد مقدماتى باشد که در اين‌صورت در اولين فرصت حداکثر ظرف يک هفته انشاء رأى مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۶۰

در مواردى‌که رأى دادگاه تجديدنظر بر محکوميت متهم باشد و متهم يا وکيل او در هيچ‌يک از مراحل دادرسى حاضر نبوده و لايحهٔ دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند رأى دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعى به متهم يا وکيل او، قابل واخواهى و رسيدگى در همان دادگاه تجديدنظر مى‌باشد، رأى صادره قطعى است.