قرار تأمين

مادهٔ ۱۳۲

به‌منظور دسترسى به متهم و حضور به‌موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيرى از فرار يا پنهان شدن يا تبانى با ديگري، قاضى مکلف است پس از تفهيم اتهام به وى يکى از قرارهاى تأمين کيفرى زير را صادر نمايد:


۱. التزام به حضور با قول شرف.


۲. التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاکمه و اجراء حکم و در صورت استنکاف تبديل به وجه‌الکفاله.


۳. اخذ کفيل يا وجه‌الکفاله.


۴. اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامهٔ بانکى يا مال منقول و غيرمنقول.


۵. بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون.


تبصره:

قاضى مکلف است ضمن صدور قرار قبولى کفالت يا وثيقه به کفيل يا وثيقه‌گذار (چنانچه وثيقه‌گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفى وى از ناحيهٔ کفيل يا وثيقه‌گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۳

با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مى‌تواند علاوه بر موارد مذکور در مادهٔ قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مى‌تواند هر شش ماه يک‌بار آن را تمديد نمايد.


اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مى‌باشد.


تبصره:

در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفى تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوى مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذى‌ربط اطلاع دهد.

مادهٔ ۱۳۴

تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقهٔ متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.

مادهٔ ۱۳۵

کفالت شخصى پذيرفته مى‌شود که اعتبار او به تشخيص قاضى صادرکنندهٔ قرار براى پرداخت وجه‌الکفاله محل ترديد نباشد. در صورت فرار متهم يا عدم دسترسى به او در مواردى‌که حضور متهم ضرورى تشخيص داده شود کفيل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.

مادهٔ ۱۳۶

مبلغ وثيقه يا وجه‌الکفاله يا وجه‌الالتزام نبايد در هرحال کمتر از خسارت‌هائى باشد که مدعى خصوصى درخواست مى‌کند.

مادهٔ ۱۳۷

قاضى درخصوص قبول وثيقه يا کفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاء کفيل يا وثيقه‌گذار خود نيز امضاء مى‌نمايد و در صورت درخواست، رونوشت آن را به کفيل يا وثيقه‌گذار مى‌دهد.

مادهٔ ۱۳۸

متهمى که در مورد او قرار کفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفى کفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۹

هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد و يا کفيل از مسئوليت مبرا مى‌شود.


تبصرهٔ ۱:

کفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسى با معرفى و تحويل متهم مى‌توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادى وثيقهٔ خود را بنمايند.


تبصرهٔ ۲:

هرگاه متهم يا محکوم‌عليه در موعد مقرر حاضر شده باشد به‌محض شروع اجراء حکم جزائى و يا قطعى شدن قرار تعليق اجراء مجازات قرار تأمين ملغى‌الاثر مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۰

هرگاه متهمى که التزام يا وثيقه داده در موقعى که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزهٔ قضائى از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصى از متهم کفالت نموده يا براى او وثيقه سپرده و متهم در موقعى که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مى‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعى اخطاريه به‌دستور رئيس حوزهٔ قضائى وجه‌الکفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.

مادهٔ ۱۴۱

چنانچه ثابت شود کفيل يا وثيقه‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعى اخطاريه نشانى حقيقى خود را به مرجع قبول‌کنندهٔ کفالت اعلام نکرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونى اخطاريه براى وصول وجه‌الکفاله و يا ضبط وثيقه کافى است.

مادهٔ ۱۴۲

خواستن متهم از کفيل يا وثيقه‌گذار جز در موردى که حضور متهم براى تحقيقات يا محاکمه يا اجراء حکم ضرورت دارد ممنوع است.

مادهٔ ۱۴۳

متهم، کفيل يا وثيقه‌گذار مى‌توانند در موارد زير ظرف (۱۰) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزهٔ قضائى در مورد پرداخت وجه‌الالتزام يا وجه‌الکفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديدنظر شکايت نمايند:


- در صورتى‌که بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثى متهم را حاضر نموده است.


- هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات يادشده در مادهٔ (۱۱۶) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا کفيل به يکى از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.


- هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت کرده است.


- در صورتى‌که بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول کفالت يا التزام معسر شده‌اند.


تبصره:

دادگاه در تمام موارد نسبت به شکايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسى رسيدگى کرده، مادام‌که عمليات اجرائى را موقوف ننموده يا حکم به نفع کفيل يا وثيقه‌گذار يا متهم صادر نکرده عمليات يادشده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده، بازگردانده مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۴

چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفى تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به‌هر کيفيت مختومه شود قرارهاى تأمين صادره ملغى‌الاثر خواهد بود. قاضى مربوط مکلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.

مادهٔ ۱۴۵

در مواردى‌که متهم حضور نيافته و محکوم شده، محکوم‌به يا ضرر و زيان مدعى خصوصى از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زائد بر آن به نفع دولت ضبط مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۶

در صورتى‌که محکوم‌عليه علاوه بر حبس به جزاء نقدى يا ضرر و زيان مدعى خصوصى محکوم شده باشد و مجموعهٔ محکوم‌به کمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محکوميت وى از وثيقهٔ توديعى يا وجه‌الکفاله يا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زائد بر آن بازگردانده مى‌شود و در اين‌صورت حکم اجراء شده تلقى مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۷

قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتى‌که قرار صادره منتهى به بازداشت وى گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مى‌شود. چنانچه متهم به‌منظور جلوگيرى از تبانى بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مى‌گردد.


تبصره:

در صورتى‌که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکنندهٔ قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.