مادهٔ ۱۴۸

در هر مورد که اجرائيه‌هاى متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (مأمور اجراء) بايد حق تقدم هريک از محکوم‌لهم را به‌ترتيب زير رعايت نمايد:


۱. اگر مالِ منقول يا غيرمنقول محکوم‌عليه نزد محکوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معاملهٔ شرطى و امثال آن يا در توقيف تأمينى يا اجرائى باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محکوم‌به بر ساير محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.


۲. خدمهٔ خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.


۳. نفقهٔ زن و هزينهٔ نگهدارى اولاد صغير محکوم‌عليه براى مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست‌هزار ريال.


۴. بستانکاران طبقات مذکور در بندهاى دوم و سوم نسبت به بقيهٔ طلب خود و ساير بستانکاران.

مادهٔ ۱۴۹

پس از اينکه بستانکاران به‌ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌عليه وصول نمودند اگر چيزى زائد از طلب آنها باقى بماند به طبقهٔ بعدى داده مى‌شود و در هريک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم مى‌‌گردد.