مادهٔ ۸۷

هرگاه مال متعلق به محکوم‌عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقى يا حقيقى باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبى باشد که محکوم‌عليه از شخص ثالث دارد اخطارى در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مى‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌عليه نيز ابلاغ مى‌گردد.

مادهٔ ۸۸

شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف‌شده را به محکوم‌عليه بدهد و مکلف است طبق دستور مدير اجراء عمل نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

مادهٔ ۸۹

هرگاه مالى که نزد شخص ثالث توقيف‌شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز (مأمور اجراء) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزلهٔ سند تأديهٔ وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محکوم‌عليه خواهد بود.

مادهٔ ۹۰

در موردى‌که شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدى را به‌تدريج به محکوم‌عليه مى‌پردازد و محکوم‌له تقاضاى استيفاء محکوم‌به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجراء) به شخص ثالث اخطار مى‌کند که اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجراء تسليم نمايد.

مادهٔ ۹۱

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام يا قسمتى از مال يا طلب يا اجور و عوايد محکوم‌عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجراء اطلاع دهد.

مادهٔ ۹۲

هرگاه شخص ثالث به تکليف مقرر در مادهٔ قبل عمل نکند و يا برخلاف واقع منکر وجود تمام يا قسمتى از مال يا طلب يا اجور و عوائد محکوم‌عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتى که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له مى‌تواند براى جبران خسارت به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه نمايد.

مادهٔ ۹۳

اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف‌شده امتناع نمايد و دادورز (مأمور اجراء) به آن مال دسترسى پيدا نکند معادل قيمت آن از دارائى او براى استيفاء محکوم‌به توقيف خواهد شد. در صورتى‌که شخص ثالث مدعى باشد که مال قبل از مطالبهٔ قسمت اجراء بدون تعدى و تفريط او از بين رفته مى‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتى‌که دلائل او را موجه تشخيص دهد قرارى در باب توقيف عمليات اجرائى تا تعيين تکليف نهائى صادر مى‌کند.

مادهٔ ۹۴

هرگاه شخص ثالث از تأديهٔ وجه نقد يا طلب حال که نزد او توقيف‌شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارائى او توقيف خواهد شد.

مادهٔ ۹۵

شخص ثالثى که مال محکوم‌عليه نزد او توقيف شده مى‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجراء تسليم کند و قسمت اجراء بايد آن را قبول نمايد.