مادهٔ ۱۰۵

دادورز (مأمور اجراء) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اى از آن را به محکوم‌عليه ابلاغ مى‌نمايد تا اگر شکايتى داشته باشد ظرف يک هفته کتباً به قسمت اجراء تسليم دارد. مدير اجراء به شکايات مزبور رسيدگى و در صورتى‌که شکايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف‌شده را اصلاح يا تجديد مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۰۶

مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود:


۱. تاريخ و مفاد ورقهٔ اجرائيه.


۲. محلى که مال غيرمنقول در آنجا واقع است.


۳. وصف مال غيرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اينکه ملک مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقى دارند يا نه و اگر حقى دارند چه نوع حقى است و منافع ملک به کسى واگذار شده است يا خير؟.


۴. حدود ملک و مجاورين آن.

مادهٔ ۱۰۷

در صورتى‌که مساحت ملک معين نباشد دادورز (مأمور اجراء) مساحت تقريبى آن را در صورت قيد مى‌کند.

مادهٔ ۱۰۸

محکوم‌عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملک يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجراء) ارائه دهد.

مادهٔ ۱۰۹

هرگاه راجع به تمام يا قسمتى از ملک توقيف‌‌شده دعوائى در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مى‌شود که دعوى در چه مرجعى مورد رسيدگى است.