مادهٔ ۹۹

قسمت اجراء توقيف مال غيرمنقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفين و ادارهٔ ثبت محل اعلام مى‌کند.

مادهٔ ۱۰۰

ادارهٔ ثبت پس از اعلام توقيف در صورتى‌که ملک به‌نام محکوم‌عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک در جريان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتى و پروندهٔ ثبتى قيد نموده به قسمت اجراء اطلاع مى‌دهد و اگر ملک به‌نام محکوم‌عليه نباشد فوراً به قسمت اجراء اعلام مى‌دارد.

مادهٔ ۱۰۱

توقيف مال غيرمنقولى که سابقهٔ ثبت ندارد به‌عنوان مال محکوم‌عليه وقتى جائز است که محکوم‌عليه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و يا محکوم‌عليه به‌موجب حکم نهائى مالک شناخته شده باشد.


در موردى‌که حکم بر مالکيت محکوم‌عليه صادر شده ولى به مرحلهٔ نهائى نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاءِ بدهى محکوم‌عليه جائز است ولى ادامهٔ عمليات اجرائى موکول به صدور حکم نهائى است.

مادهٔ ۱۰۲

در صورتى‌که عوائد يک سالهٔ مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه براى اداء محکوم‌به و هزينهٔ اجرائى کافى باشد و محکوم‌عليه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عين ملک توقيف نمى‌شود و فقط عوائد توقيف و محکوم‌به از آن وصول مى‌گردد، در اين‌صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.

مادهٔ ۱۰۳

توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمى‌گردد.

مادهٔ ۱۰۴

توقيف محصول املاک و باغات با رعايت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آئين دادرسى مدنى به‌عمل مى‌آيد.