مادهٔ ۹۶

از حقوق و مزاياى کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت و شرکت‌هاى دولتى و شهردارى‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاى خصوصى و نظائر آن در صورتى‌که داراى زن يا فرزند باشند ربع والّا ثلث توقيف مى‌شود.


تبصره ۱:

توقيف و کسر يک چهارم حقوق بازنشستگى يا وظيفهٔ افراد موضوع اين ماده جائز است مشروط بر اينکه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.


تبصره ۲:

حقوق و مزاياى نظاميانى که در جنگ هستند توقيف نمى‌شود.

مادهٔ ۹۷

در مورد مادهٔ فوق مدير اجراء مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مى‌نمايد و رئيس يا مدير سازمان مکلف است از حقوق و مزاياى محکوم‌عليه کسر نموده و به قسمت اجراء بفرستد.

مادهٔ ۹۸

توقيف حقوق و مزاياى استخدامى مانع از اين نيست که اگر مالى از محکوم‌عليه معرفى شود براى استيفاء محکوم‌به توقيف گردد ولى اگر مال معرفى شده براى استيفاء محکوم‌به کافى باشد توقيف حقوق و مزاياى استخدامى محکوم‌عليه موقوف مى‌شود.