مادهٔ ۶۷

دادورز (مأمور اجراء) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتى که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (هرگاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامى و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطى يا چاپى بودن آن با ذکر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پردهٔ نقاشى خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمى آن و به‌طور کلى در هر مورد مشخصات و خصوصياتى که معرف کامل مال باشد نوشته مى‌شود.

مادهٔ ۶۸

تراشيدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهى رخ داده باشد دادورز (مأمور اجراء) در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاء حاضران مى‌رساند.

مادهٔ ۶۹

هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالى که توقيف مى‌شود اظهار حقى نمايند دادورز (مأمور اجراء) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ اظهارات او را قيد مى‌کند.

مادهٔ ۷۰

هرگاه محکوم‌له و محکوم‌عليه يا نمايندۀ قانونى آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهارى نمايند دادورز (مأمور اجراء) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مى‌کند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يک هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شکايت خواهند داشت والّا صورت اموال از طرف قسمت اجراء به طرف غايب ابلاغ مى‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ شکايت نمايد.

مادهٔ ۷۱

در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجراء) و حاضران برسد. هرگاه محکوم‌له و محکوم‌عليه يا نمايندهٔ قانونى آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مى‌شود.

مادهٔ ۷۲

دادورز (مأمور اجراء) به تقاضاى محکوم‌له يا محکوم‌عليه رونوشت گواهى‌شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.