مادهٔ ۱۱۰

ارزيابى اموال غيرمنقول به‌ترتيب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ اين قانونن به‌عمل خواهد آمد.

مادهٔ ۱۱۱

مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابى حسب مورد موقتاً به مالک يا متصرف ملک تحويل مى‌شود و مشار‌اليه مکلف است ملک را همان‌طورى که طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.

مادهٔ ۱۱۲

در صورتى‌که عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به امينى که طرفين معين کرده‌اند سپرده مى‌شود و در صورت عدم تراضى به شخص امينى که دادورز (مأمور اجراء) معين مى‌کند سپرده خواهد شد ولى اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجراء تسليم مى‌گردد.