جهات تجديدنظر

مادهٔ ۳۴۸

جهات درخواست تجديد‌نظر به قرار زير است:


- ادعاى عدم اعتبار مستندات دادگاه.

- ادعاى فقدان شرايط قانونى شهادت شهود.

- ادعاى عدم توجه قاضى به‌دلايل ابرازي.

- ادعاى عدم صلاحيت قاضى يا دادگاه صادرکنندهٔ رأي.

- ادعاى مخالف بودن رأى با موازين شرعى و يا مقررات قانوني.


تبصره:

اگر درخواست تجديدنظر به استناد يکى از جهات مذکور در اين ماده به‌عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديد‌نظر به آن جهت هم رسيدگى مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۴۹

مرجع تجديد‌نظر فقط به آنچه که مورد تجديد‌نظرخواهى است و در مرحلهٔ نخستين مورد حکم قرار گرفته رسيدگى مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۵۰

عدم رعايت شرايط قانونى دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونى در مرحلهٔ بدوي، موجب نقض رأى در مرحلهٔ تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست‌دهنده بدوى اخطار مى‌کند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و هم‌چنين در صورتى‌که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأى صادره را نقض و قرار رد دعواى بدوى را صادر مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۵۱

چنانچه دادگاه تجديد‌نظر در رأى بدوى غير از اشتباهاتى از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم‌افتادگى در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسيده اشکال ديگرى ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأي، آن را تائيد خواهدکرد.

مادهٔ ۳۵۲

هرگاه دادگاه تجديد‌نظر، دادگاه بدوى را فاقد صلاحيت محلى يا ذاتى تشخيص دهد رأى را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مى‌دارد.

مادهٔ ۳۵۳

دادگاه تجديد‌نظر در صورتى‌که قرار مورد شکايت را مطابق با موازين قانونى تشخيص دهد، آن را تائيد مى‌کند. در غير اين‌صورت پس از نقض، پرونده را براى رسيدگى ماهوى به دادگاه صادرکنندهٔ قرار عودت مى‌دهد.

مادهٔ ۳۵۴

قرار تحقيق و معاينهٔ محل در دادگاه تجديد‌نظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يکى از مستشاران شعبه اجراء مى‌شود و چنانچه محل اجراء قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديد‌نظر مى‌تواند اجراء قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتى‌که محل اجراء قرار در حوزهٔ قضائى استان ديگر باشد با اعطاء نيابت قضائى به دادگاه محل، درخواست اجراء قرار را خواهد نمود.


تبصره:

در مواردى‌که مبناى رأى دادگاه فقط گواهى گواه يا معاينهٔ محل باشد توسط قاضى صادرکنندهٔ رأى انجام خواهد شد مگر اينکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

مادهٔ ۳۵۵

در صورتى‌که دادگاه تجديد‌نظر قرار دادگاه بدوى را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت يادشده در قرار، موجه نداند ولى به جهات قانونى ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تائيد خواهد کرد.

مادهٔ ۳۵۶

مقرراتى که در دادرسى بدوى رعايت مى‌شود در مرحلهٔ تجديد‌نظر نيز جارى است مگر اينکه به موجب قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.

مادهٔ ۳۵۷

غير از طرفين دعوا يا قائم‌مقام قانونى آنان، کس ديگرى نمى‌تواند در مرحلهٔ تجديد‌نظر وارد شود، مگر در مواردى که قانون مقرر مى‌دارد.

مادهٔ ۳۵۸

چنانچه دادگاه تجديد‌نظر ادعاى تجديد‌نظر خواه را موجه تشخيص دهد، رأى دادگاه بدوى را نقض و رأى مقتضى صادر مى‌نمايد. در غير اين‌صورت با رد درخواست و تائيد رأي، پرونده را به دادگاه بدوى اعاده خواهد کرد.

مادهٔ ۳۵۹

رأى دادگاه تجديدنظر نمى‌تواند مورد استفادهٔ غير طرفين تجديدنظرخواهى قرار گيرد، مگر در مواردى که رأى صادره قابل تجزيه و تفکيک نباشد که در اين‌صورت نسبت به اشخاص ديگر هم که مشمول رأى بدوى بوده و تجديدنظرخواهى نکرده‌اند، تسّرى خواهد داشت.

مادهٔ ۳۶۰

هرگاه در تنظيم و نوشتن رأى دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهى رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده ٔ (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.

مادهٔ ۳۶۱

تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحلهٔ بدوى مى‌باشد.

مادهٔ ۳۶۲

ادعاى جديد در مرحلهٔ تجديد‌نظر مسموع نخواهد بود ولى موارد زير ادعاى جديد محسوب نمى‌شود:


۱. مطالبهٔ قيمت محکوم‌به که عين آن، موضوع رأى بدوى بوده و يا مطالبهٔ عين مالى که قيمت آن در مرحلهٔ بدوى مورد حکم قرار گرفته است.


۲. ادعاى اجاره بهاء و مطالبهٔ بقيهٔ اقساط آن و اجرت‌المثل و ديونى که موعد پرداخت آن در جريان رسيدگى بدوي، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان که در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأى بدوى به خواستهٔ اصلى تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأى رسيده باشد.


۳. تغيير عنوان خواسته از اجرت‌المسمّى به اجرت‌المثل يا بالعکس.

مادهٔ ۳۶۳

چنانچه هريک از طرفين دعوا دادخواست تجديد‌نظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديد‌نظر، قرار ابطال دادخواست تجديد‌نظر را صادر مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۶۴

در مواردى‌ که رأى دادگاه تجديد‌نظر مبنى بر محکوميت خوانده باشد و خوانده يا وکيل او در هيچ‌يک از مراحل دادرسى حاضر نبوده و لايحهٔ دفاعيه و يا اعتراضيه‌اى هم نداده باشند رأى دادگاه تجديد‌نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعى به محکوم‌عليه يا وکيل او قابل اعتراض و رسيدگى در همان دادگاه تجديد‌نظر مى‌باشد، رأى صادره قطعى است.

مادهٔ ۳۶۵

آراء صادره در مرحلهٔ تجديد‌نظر جز در موارد مقرر در مادهٔ (۳۲۶) قطعى مى‌باشد.