دادخواست و مقدمات رسيدگى

مادهٔ ۳۳۹

متقاضى تجديد‌نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر‌کنندهٔ رأى يا دفتر شعبهٔ اول دادگاه تجديد‌نظر يا به دفتر بازداشتگاهى که در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.


هريک از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدى مشتمل بر نام متقاضى و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شمارهٔ ثبت و دادنامه به تقديم‌کنندهٔ تسليم و در روى کليهٔ برگ‌هاى دادخواست تجديد‌نظر همان تاريخ را قيد کند. اين تاريخ، تاريخ تجديد‌نظرخواهى محسوب مى‌گردد.


تبصره ۱:

در صورتى‌که دادخواست به دفتر مرجع تجديد‌نظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکنندهٔ رأى ارسال مى‌دارد.


چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانونى تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوى پس از تکميل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديد‌نظر ارسال مى‌دارد.


تبصره ۲:

در صورتى‌که دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانونى رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکنندهٔ رأى بدوى رد مى‌شود.


اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديد‌نظر قابل اعتراض است، رأى دادگاه تجديد‌نظر قطعى است.


تبصره ۳:

دادگاه بايد ذيل رأى خود، قابل تجديد‌نظر بودن يا نبودن رأى و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأى دادگاه قابل تجديد‌نظر بوده و دادگاه آن را قطعى اعلام کند، هريک از طرفين درخواست تجديد‌نظر نمايد.

مادهٔ ۳۴۰

در صورتى‌که در مهلت مقرر دادخواست تجديد‌نظر به مراجع مذکور در مادهٔ قبل تقديم نشده باشد، متقاضى تجديد‌نظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاى تجديد‌نظر را به دادگاه صادر‌کنندهٔ رأى تقديم مى‌نمايد. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که به موجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسيدگى و در صورت وجود عذر موجّه نسبت به پذيرش دادخواست تجديد‌نظر اتخاذ تصميم مى‌نمايد.


تبصره:

جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذيل مادهٔ (۳۰۶) مى‌باشد.

مادهٔ ۳۴۱

در دادخواست بايد نکات زير قيد شود:


۱. نام و نام‌خانوادگى و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد‌نظر خواه و وکيل او در صورتى‌که دادخواست را وکيل داده باشد.

۲. نام و نام‌خانوادگى و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد‌نظر خوانده.

۳. حکم يا قرارى که از آن درخواست تجديد‌نظر شده است.

۴. دادگاه صادرکنندهٔ رأي.

۵. تاريخ ابلاغ رأي.

۶. دلايل تجديد‌نظرخواهي.

مادهٔ ۳۴۲

هرگاه دادخواست‌دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وکالت يا مديريت شرکت و امثال آن را داشته باشد، بايد رونوشت يا تصوير سندى را که مُثبِت سمت او مى‌باشد، پيوست دادخواست نمايد.

مادهٔ ۳۴۳

دادخواست و برگ‌هاى پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها به‌علاوهٔ يک نسخه باشد.

مادهٔ ۳۴۴

اگر مشخصات تجديد‌نظرخواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسى مى‌باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاء مهلت، دادخواست تکميل يا تجديد نشود، پس از انقضاء مهلت، دادخواست يادشده به موجب قرار دادگاهى که دادخواست را دريافت نموده رد مى‌گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديد‌نظر، خواهد بود.


تبصره:

مهلت مقرر در اين ماده و مادهٔ (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور در مادهٔ (۳۲۶) نخواهد بود.

مادهٔ ۳۴۵

هر دادخواستى که نکات يادشده در بندهاى (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) مادهٔ (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعايت نشده باشد به جريان نمى‌افتد و مدير دفتر دادگاه بدوى ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌طور تفصيل به دادخواست‌دهنده به‌طور کتبى اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مى‌دهد که نقايص را رفع کند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين‌صورت برابر تبصرهٔ (۲) مادهٔ (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

مادهٔ ۳۴۶

مدير دفتر دادگاه بدوى ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يک نسخه از دادخواست و پيوست‌هاى آن را براى طرف دعوا مى‌فرستد که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاء مهلت يادشده اعم از اينکه پاسخى رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را به مرجع تجديد‌نظر مى‌فرستد.

مادهٔ ۳۴۷

تجديدنظرخواهى از آراء قابل تجديد‌نظر که در قانون احصاء گرديده مانع اجراء حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکنندهٔ رأى آن را قطعى اعلام نموده باشد مگر در مواردى ‌که طبق قانون استثناء شده باشد.