تقديم دادخواست

مادهٔ ۴۸

شروع رسيدگى در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مى‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطى که دادگاه داراى شعب متعدد است به دفتر شعبهٔ اول تسليم مى‌گردد.

مادهٔ ۴۹

مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فورى آن را ثبت کرده، رسيدى مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذکر شمارهٔ ثبت به تقديم‌کنندهٔ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.


تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامهٔ دعوا محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۵۰

هرگاه دادگاه داراى شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فورى پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يکى از شعب، به نظر رئيس شعبهٔ اول يا معاون وى برساند.

شرايط دادخواست

مادهٔ ۵۱

دادخواست بايد به زبان فارسى در روى برگ‌هاى چاپى مخصوص نوشته شده و حاوى نکات زير باشد:


۱. نام، نام‌خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتى‌الامکان شغل خواهان.


تبصره:

در صورتى‌که دادخواست توسط وکيل تقديم شود مشخصات وکيل نيز بايد درج گردد.


۲. نام، نام‌خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.


۳. تعيين خواسته و بهاء آن مگر آنکه تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته، مالى نباشد.


۴. تعهدات و جهاتى که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مى‌داند به‌طورى که مقصود واضح و روشن باشد.


۵. آنچه که خواهان از دادگاه در خواست دارد.


۶. ذکر ادله و وسايلى که خواهان براى اثبات ادعاى خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادلهٔ مثبته به ترتيب و واضح نوشته مى‌شود و اگر دليل، گواهى گواه باشد، خواهان بايد اسامى و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحيح معين کند.


۷. امضاء دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.


تبصره ۱:

اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به‌نحوى نوشته شود که ابلاغ به ‌سهولت ممکن باشد.


تبصره ۲:

چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقى باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.

مادهٔ ۵۲

در صورتى‌که هريک از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولى يا وصى يا مديريت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود.

موارد توقيف دادخواست

مادهٔ ۵۳

در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مى‌شود لکن به جريان افتادن آن بايد به‌شرح مواد آتى تکميل شود:


۱. در صورتى‌که به دادخواست و پيوست‌هاى آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينهٔ يادشده تأديه نشده باشد.


۲. وقتى که بندهاى (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) مادهٔ (۵۱) اين قانون رعايت نشده باشد.

مادهٔ ۵۴

در موارد ياد شده در مادهٔ قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به‌طور کتبى و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهتل مى‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرارى که مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مى‌کند، رد مى‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مى‌شود و نامبرده مى‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شکايت نمايد. رأى دادگاه در اين خصوص قطعى است.

مادهٔ ۵۵

در هر مورد که هزينهٔ انتشار آگهى ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريهٔ دفتر تأديه نشود، دادخواست به‌وسيلهٔ دفتر رد خواهد شد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت در دادگاه مى‌باشد، جز در مواردى که خواهان دادخواست اعسار از هزينهٔ دادرسى تقديم کرده باشد که در اين صورت مدت يک ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامهٔ رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

مادهٔ ۵۶

هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قرارى که مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مى‌کند، دادخواست رد مى‌شود.

پيوست‌هاى دادخواست

مادهٔ ۵۷

خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهى شده باشد. مقصود از گواهى آن است که دفتر دادگاهى که دادخواست به آنجا داده مى‌شود يا دفتر يکى از دادگاه‌هاى ديگر يا يکى از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمى و در جائى که هيچ يک از آنها نباشد بخشدار محل يا يکى از ادارات دولتى مطابقت آن را با اصل گواهى کرده باشد در صورتى‌که رونوشت يا تصوير سند در خارج از کشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يکى از سفارتخانه‌ها و يا کنسولگرى‌هاى ايران گواهى شده باشد.


هرگاه اسنادى از قبيل دفاتر بازرگانى يا اساسنامهٔ شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هائى که مدرک ادعا است خارج‌نويس شده پيوست دادخواست مى‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلاى اصاحب دعوا نيز مى‌توانند مطابقت رونوشت‌هاى تقديمى خود را با اصل تصديق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

مادهٔ ۵۸

در صورتى‌که اسناد به زبان فارسى نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمهٔ گواهى‌شدهٔ آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمى يا مأمورين کنسولى حسب مورد گواهى خواهند نمود.

مادهٔ ۵۹

اگر دادخواست توسط ولي، قيّم، وکيل و يا نمايندهٔ قانونى خواهان تقديم شود، رونوشت سندى که مُثِبت سِمَت دادخواست‌دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مى‌گردد.

مادهٔ ۶۰

دادخواست و کليهٔ برگ‌هاى پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به‌علاوهٔ يک نسخه تقديم دادگاه شود.