مادهٔ ۶۴

مدير دفتر دادگاه بايد پس از تکميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتى‌که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مى‌نمايد تا وقت دادرسى (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طورى معين شود که فاصلهٔ بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.


در مواردى که نشانى طرفين دعوا يا يکى از آنها در خارج از کشور باشد فاصلهٔ بين ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

مادهٔ ۶۵

اگر به موجب يک دادخواست دعاوى متعددى اقامه شود که با يکديگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يک دادرسى به آنها رسيدگى کند، دعاوى اقامه شده را از يکديگر تفکيک و به هريک در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگى مى‌کند و در غير اين‌صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مى‌نمايد.

مادهٔ ۶۶

در صورتى‌که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگى کند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مى‌دهد. موارد نقص طى اخطاريه به خواهان ابلاغ مى‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام‌ شده را تکميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت در همان دادگاه مى‌باشد، رأى دادگاه در اين خصوص قطعى است.