مادهٔ ۷۵

در دعاوى راجع‌به ادارات دولتى و سازمان‌هاى وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومى و شهردارى‌ها و نيز مؤسساتى که تمام يا بخشى از سرمايهٔ آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخهٔ اول رسيد اخذ مى‌شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مى‌شود. در اين مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمائم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به‌وسيلهٔ مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى محکوم خواهد شد.


تبصره:

در دعاوى مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

مادهٔ ۷۶

در دعاوى راجع به ساير اشخاص حقوقى دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌مقام او يا دارندهٔ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.


تبصره ۱:

در مورد اين مادهٔ هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين‌شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلى که به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها معرفى‌شده ابلاغ خواهد شد.


تبصره ۲:

در دعاوى مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيهٔ امور ورشکستگى يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.


تبصره ۳:

در دعاوى مربوط به شرکت‌هاى منحل‌شده که داراى مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلى که به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها معرفى شده است، ابلاغ خواهد شد.

مادهٔ ۷۷

اگر خوانده در حوزهٔ دادگاه ديگرى اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله‌اى که ممکن باشد ابلاغ مى‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهى نباشد توسط مأمورين انتظامى يا بخشدارى يا شوراى اسلامى محل يا با پست سفارشى دو قبضه ابلاغ مى‌شود. اشخاص يادشده برابر مقررات، مسئول اجراء صحيح امر ابلاغ و اعادهٔ اوراق خواهند بود. در صورتى‌که خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسيلهٔ ادارهٔ زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

مادهٔ ۷۸

هريک از اصحاب دعوا يا وکلاى آنان مى‌توانند محلى را که براى ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهرى که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در اين‌صورت کليهٔ برگ‌هاى راجع به دعوا در محل تعيين‌شده ابلاغ مى‌گردد.

مادهٔ ۷۹

هرگاه يکى از طرفين دعوا محلى را که اوراق اوليه در آن محل ابلاغ‌شده يا محلى را که براى ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغيير دهد و هم‌چنين در صورتى‌که نشانى معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فورى محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتى که به اين ترتيب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مى‌شود.

مادهٔ ۸۰

هيچ‌يک از اصحاب دعوا و وکلاى دادگسترى نمى‌توانند مسافرت‌هاى موقتى خود را تغيير محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعواى مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتى پذيرفته مى‌شود که محل اقامت برابر مادهٔ (۱۰۰۴) قانون مدنى به‌طور واقعى تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد.


مادهٔ ۱۰۰۴ قانون مدنى:


تغيير اقامتگاه به‌وسيلهٔ سکونت حقيقى در محل ديگر به‌عمل مى‌آيد مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.

مادهٔ ۸۱

تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مى‌گردد.


تبصره:

تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در مادهٔ (۶۷) و ندادن رسيد به شرح مندرج در مادهٔ(۶۸)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

مادهٔ ۸۲

مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخهٔ اول و دوم ابلاغ‌نامه تصريح و امضاء نمايد:


۱. نام و مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا.


۲. نام کسى که دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اينکه چه سمتى نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.


۳. محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.

مادهٔ ۸۳

در کليهٔ مواردى که به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتى داراى اعتبار است که براى دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.