مادهٔ ۶۱

بهاء خواسته از نظر هزينهٔ دادرسى و امکان تجديد‌نظر خواهى همان مبلغى است که در دادخواست قيد شده است، مگر اينکه قانون ترتيب ديگرى معين کرده باشد.


براساس تبصرهٔ ۳۲ قانون بودجهٔ ۱۳۷۱ کل کشور: هزينهٔ دادرسى موضوع مادهٔ ۸۶ قانون آئين دادرسى مدنى در اموال غيرمنقول در صورتى‌که مبلغ خواسته کمتر از قيمت منطقه‌اى باشد، براساس قيمت منطقه‌اى و در صورتى‌که بيش از قيمت منطقه‌اى باشد براساس مبلغ خواسته‌شده اخذ خواهد شد، ولى از نقطه‌نظر صلاحيت بهاء خواسته همان است که در دادخواست تعيين مى‌شود.


تبصرهٔ ۳۲ قانون بودجهٔ سال ۷۲ کل کشور نيز عيناً همان حکم تبصرهٔ ۳۲ قانون بودجهٔ ۱۳۷۱ کل کشور را مقرر داشته است.


در تبصرهٔ ۳۰ قانون بودجهٔ ۱۳۷۳ کل کشور چنين مقرر شده است:


- در سال ۱۳۷۳ هزينهٔ دادرسى موضوع مادهٔ ۸۶ قانون آئين دادرسى مدنى در اموال غيرمنقول در صورتى‌که مبلغ خواسته کمتر از قيمت منطقه‌اى باشد، براساس قيمت منطقه‌اى و در صورتى‌که بيش از قيمت منطقه‌اى باشد براساس مبلغ خواسته‌شده اخذ خواهد شد، ولى از نقطه‌نظر صلاحيت بهاء خواسته همان است که در دادخواست تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۶۲

بهاء خواسته به ترتيب زير تعيين مى‌شود:


۱. اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاء آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجى باشد، ارزيابى آن به نرخ رسمى بانک مرکزى جمهورى‌اسلامى ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاء خواسته محسوب مى‌شود.


۲. در دعواى چند خواهان که هريک قسمتى از کل را مطالبه مى‌نمايد بهاء خواسته مساوى است با حاصل جمع تمام قسمت‌هائى که مطالبه مى‌شود.


۳. در دعاوى راجع به منافع و حقوقى که بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود، بهاء خواسته عبارت است از حاصل‌ جمع تمام اقساط و منافعى که خواهان خود را ذى‌حق در مطالبهٔ آن مى‌داند.


در صورتى‌که حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاء خواسته مساوى است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را که ظرف ده سال بايد استيفاء کند.


۴. در دعاوى راجع به اموال، بهاء خواسته مبلغى است که خواهان در دادخواست معين کرده و خوانده تا اولين جلسهٔ دادرسى به آن ايراد و يا اعتراض نکرده مگر اينکه قانون ترتيب ديگرى معين کرده باشد.

مادهٔ ۶۳

چنانچه نسبت به بهاء خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدى رسيدگى باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگى با جلب نظر کارشناس، بهاء خواسته را تعيين خواهد کرد.