مادهٔ ۱۳۰

هرگاه شخص ثالثى در موضوع دادرسى اصحاب دعواى اصلى براى خود مستقلاً حقى قائل باشد و يا خود را در محق‌شدن يکى از طرفين ذى‌نفع بداند، مى‌تواند تا وقتى که ختم دادرسى اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اينکه رسيدگى در مرحلهٔ بدوى باشد يا در مرحلهٔ تجديد‌نظر. در اين‌صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهى که دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به‌طور صريح اعلان نمايد.

مادهٔ ۱۳۱

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواى اصلى به‌علاوهٔ يک نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلى را دارا خواهد بود.

مادهٔ ۱۳۲

پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگى به دعواى اصلى به وى نيز اعلام مى‌گردد و نسخه‌اى از دادخواست و ضمائم آن براى طرفين دعوا اصلى ارسال مى‌شود. در صورت نبودن وقت کافى به دستور دادگاه وقت جلسهٔ دادرسى تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۳

هرگاه دادگاه احراز نمايد که دعواى ثالث به‌منظور تبانى و يا تأخير رسيدگى است و يا رسيدگى به دعواى اصلى منوط به رسيدگى به دعواى ثالث نمى‌باشد دعواى ثالث را از دعواى اصلى تفکيک نموده به‌هر يک جداگانه رسيدگى مى‌کند.

مادهٔ ۱۳۴

رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواى شخص ثالث مانع از ورود او در مرحلهٔ تجديد‌نظر نخواهد بود.


ترتيبات دادرسى در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديد‌نظر برابر مقررات عمومى راجع به آن مرحله است.