مادهٔ ۱۳۵

هريک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثى را لازم بداند، مى‌تواند تا پايان جلسهٔ اول دادرسى جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحلهٔ نخستين باشد يا تجديد‌نظر.

مادهٔ ۱۳۶

محکوم عليه غيابى در صورتى‌که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد درخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسليم کند، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسهٔ رسيدگى به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.

مادهٔ ۱۳۷

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا به‌علاوهٔ يک نسخه باشد.


جريان دادرسى در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلى خواهد بود.

مادهٔ ۱۳۸

در صورتى‌که از موقع تقديم دادخواست تا جلسهٔ دادرسي، مدت تعيين شده کافى براى فرستادن دادخواست و ضمائم آن براى اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسهٔ دادرسى را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۳۹

شخص ثالث که جلب مى‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده دربارهٔ او جارى است. هرگاه دادگاه احراز نمايد که جلب شخص ثالث به‌منظور تأخير رسيدگى است مى‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلى تفکيک نموده به‌هر يک جداگانه رسيدگى کند.

مادهٔ ۱۴۰

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.


در صورتى‌که قرار در مرحلهٔ تجديد‌نظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگى به آن با دعواى اصلي، در دادگاهى که به‌عنوان تجديد‌نظر رسيدگى مى‌نمايد، به‌عمل مى‌آيد.