مادهٔ ۴۱۷

اگر در خصوص دعوائي، رأيى صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللى وارد آورد و آن شخص يا نمايندهٔ او در دادرسى که منتهى به رأى شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مى‌تواند نسبت به آن رأى اعتراض نمايد.

مادهٔ ۴۱۸

در مورد مادهٔ قبل، شخص ثالث حق ددارد به‌هر گونه رأى صادره از دادگاه‌هاى عمومي، انقلاب و تجديد‌نظر اعتراض نمايد و نسبت به حکم داور نيز کسانى که خود يا نمايندهٔ آنان در تعيين داور شرکت نداشته‌اند مى‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

مادهٔ ۴۱۹

اعتراض شخص ثالث بردو قسم است:


- اعتراض اصلى عبارت است از اعتراضى که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.


- اعتراض طارى (غيراصلي) عبارت است از اعتراض يکى از طرفين دعوا به رأيى که سابقاً در يک دادگاه صادر شده و طرف ديگر براى اثبات مدعاى خود، در اثناى دادرسى آن رأى را ابراز نموده است.

مادهٔ ۴۲۰

اعتراض اصلى بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محکوم‌له و محکوم‌عليه رأى مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به دادگاهى تقديم مى‌شود که رأى قطعى معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتيب دادرسى مانند دادرسى نخستين خواهد بود.

مادهٔ ۴۲۱

اعتراض طارى در دادگاهى که دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به‌عمل خواهد آمد، ولى اگر درجهٔ دادگاه پائين‌تر از دادگاهى باشد که رأى معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهى که رأى را صادر کرده است تقديم مى‌نمايد و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگى خواهد شد.

مادهٔ ۴۲۲

اعتراض شخص ثالث قبل از اجراء حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراء آن در صورتى‌ مى‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقى که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتى از جهات قانونى ساقط نشده باشد.

مادهٔ ۴۲۳

در صورت وصول اعتراض طارى از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حکمى که درخصوص اعتراض يادشده صادر مى‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجهٔ اعتراض، رسيدگى به دعوا را به تأخير مى‌اندازد. در غير اين‌صورت به دعواى اصلى رسيدگى کرده رأى مى‌دهد و اگر رسيدگى به‌ اعتراض برابر مادهٔ (۴۲۱) با دادگاه ديگرى باشد به‌مدت بيست روز به اعتراض‌کننده مهلت داده مى‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسيدگى به دعوا را ادامه خواهد داد.

مادهٔ ۴۲۴

اعتراض ثالث موجب تأخير اجراء حکم قطعى نمى‌باشد. در مواردى‌که جبران ضرر و زيان ناشى از اجراء حکم ممکن نباشد دادگاه رسيدگى‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراء حکم را براى مدت معين صادر مى‌کند.

مادهٔ ۴۲۵

چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مى‌نمايد و اگر مفاد حکم غيرقابل تفکيک باشد، تمام آن القاء خواهد شد.