مادهٔ ۴۱۳

فرجام‌خوانده مى‌تواند فقط در ضمن پاسخى که به دادخواست فرجامى مى‌دهد از حکمى که مورد شکايت فرجامى است نسبت به جهتى که آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعى و مقررات قانونى مى‌داند تبعاً درخواست رسيدگى فرجامى نمايد در اين‌صورت درخواست فرجام تبعى به طرف ابلاغ مى‌شود که ظرف مدت بيست روز به‌طور کتبى پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر براى درخواست فرجام نسبت به او منقضى شده باشد.

مادهٔ ۴۱۴

فرجام تبعى فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسى که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مى‌شود.

مادهٔ ۴۱۵

اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامى خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعى ساقط مى‌شود و اگر درخواست فرجام تبعى شده باشد بلااثر مى‌گردد.

مادهٔ ۴۱۶

هيچ‌يک از شرايط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعى جارى نيست.