مادهٔ واحده

به‌جاى استفاده از کارشناسان رسمى دادگسترى و هم‌چنين جهت تسهيل امور مردم، دادگسترى هر محل مى‌تواند از يک يا چند نفر افسر کاردان فنى شهربانى و ژاندارمرى که وارد به امور تصادفات وسائط نقليه مى‌باشند، مجاناً استفاده نمايد.


تبصره:

مراجع قضائى در زمينهٔ رسيدگى به پرونده‌هاى خودروهاى مسروقه و يا احراز اصالت وسايل نقليه‌اى که به‌نحوى از انحاء در ارکان اصلى خودرو (موتور، شاسى و اطاق) تغييراتى صورت گرفته است، مى‌توانند از نظريهٔ يک يا چند افسر کاردان فنى شاغل در نيروى انتظامى بدون نياز به پرداخت حق‌الزحمه استفاده نمايند (الحاقى مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۲).