عزل قيم

مادهٔ ۹۶

محجور مميز مى‌تواند از قيم براى ندادن هزينه و کوتاهى او در تربيت و نگاهدارى خود شکايت نمايد در اين‌صورت هرگاه دادگاه شکايت را وارد ديد دستورى که مناسب است مى‌دهد و قيم بايد برطبق آن دستور عمل کند. مفاد اين ماده در موردى‌که دادستان کوتاهى قيم را در تربيت و نگاهدارى محجور و دادن هزينهٔ او به دادگاه اطلاع بدهد اجراء خواهد شد.

مادهٔ ۹۷

محجور و هر ذى‌علاقه‌اى مى‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين‌صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از دادگاه درخواست عزل قيم را مى‌نمايد.

مادهٔ ۹۸

براى رسيدگى به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند حکمى که راجع‌به عزل صادر مى‌شود بايد مدلل و موجه باشد.

مادهٔ ۹۹

قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مى‌توانند پژوهش بخواهند و مادامى‌که تکليف قطعى معين نشده امور صغير به‌وسيلهٔ دادستان يا قيمى که موقتاً براى محجور معين مى‌شود انجام خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۰

اعمال قيم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نيست.

مادهٔ ۱۰۱

در مورد مادهٔ ۱۲۴۴ قانون مدني، اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگرى به‌جاى او صورت‌حساب را فرستاده يا معلوم شد که تأخير در فرستادن صورت‌حساب به‌واسطهٔ عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قيمومت ابقا يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.

مادهٔ ۱۲۴۴

قيم بايد لااقل سالى يک مرتبه حساب تصدى خود را به مدعى‌العموم يا نمايندهٔ او بدهد و هرگاه ظرف يک ماه از تاريخ مطالبهٔ مدعى‌العموم حساب ندهد به تقاضاى مدعى‌العموم معزول مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۲

محجور مى‌‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگى و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مى‌نمايد.