اختيارات و مسئوليت قيم

مادهٔ ۷۴

قيم از تاريخى که سمت قيمومت به او اطلاع داده مى‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.

مادهٔ ۷۵

هرگاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملى به‌عنوان قيمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

مادهٔ ۷۶

قيم در سياههٔ اموال محجور که در ابتداءِ دخالت خود تنظيم مى‌کند بايد برگ‌هاى بهادار و اسناد ديون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائى که داراى اهميت است ذکر نمايد و برگ‌هائى که بهاء و اهميتى ندارد هر نوعى از آنها را عليحده بايگانى و عدد برگ‌ها را در سياههٔ دارائى قيد کند.

مادهٔ ۷۷

قيم بايد اجرت کسى که براى حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.

مادهٔ ۷۸

قيم مى‌تواند هزينهٔ تهيهٔ صورت‌حساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجورى که رفع حجر او شده يا کسى که به‌جاى او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.

مادهٔ ۷۹

قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعى و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.

مادهٔ ۸۰

قيم بايد اموال ضايع‌شدنى محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالى خريدارى و يا به‌ترتيب ديگرى که مصلحت باشد رفتار نمايد.

مادهٔ ۸۱

قيم مى‌تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله‌اى که مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق مادهٔ فوق عمل نمايد.

مادهٔ ۸۲

قيم بايد هزينهٔ زندگانى محجور و اشخاص واجب‌النفقهٔ او و هم‌چنين هزينهٔ معالجهٔ آنها را در بيمارستان و غيره و هزينهٔ لازم ديگر از قبيل هزينهٔ تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به‌حسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.


نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:

نگهدارى مجانين:

سئوال: در مورد مجانين بى‌آزار يا کم‌آزار چه بايد کرد؟ و چه مقامى حق اقدام دارد؟


نظر مشورتي: حسب صريح مادهٔ ۱۲۳۵ قانون مدنى مواظبت و مراقبت از محجور برعهدهٔ قيم است و همان‌طور که مادتين ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبى نيز صراحت دارد مجنون بايستى برحسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار گيرد.


نقل از مجموعهٔ نظرهاى مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى

مادهٔ ۸۳

اموال غيرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعايت غبطهٔ او و تصويب دادستان.

مادهٔ ۸۴

اسناد و اشياءِ قيمتى بايد با اطلاع دادستان در محل امنى نگاهدارى شود و وجوه نقدى که محل احتياج نيست بايد در يکى از بانک‌هاى معتبر گذاشته شود.

مادهٔ ۸۵

ولى يا قيم مى‌تواند در صورتى که مقتضى بداند به محجور اجازهٔ اشتغال به کار يا پيشه‌اى بدهد و در اين‌صورت اجازهٔ نامبرده شامل لوازم آن کار يا پيشه هم خواهد بود.

مادهٔ ۸۶

محجور مميز مى‌تواند اموال و منافعى را که به سعى خود او حاصل شده است با اذن ولى يا قيم اداره نمايد.

مادهٔ ۸۷

قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به‌جاى او شخص ديگرى معين شد اموال را به تصرف قيم بعدى بدهد.

مادهٔ ۸۸

در صورتى‌که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازهٔ دادستان مى‌تواند براى مجنون ازدواج نمايد و هرگاه طلاق زوجهٔ مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مى‌دهد.

مادهٔ ۸۹

در صورت فوت قيم ورثهٔ کبير او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد که قيم آنها فوت شده به‌عهدهٔ دادستان خواهد بود.

مادهٔ ۹۰

وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امکان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأديهٔ خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

مادهٔ ۹۱

در صورتى‌که پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير ترکهٔ متوفى را بنمايد.

مادهٔ ۹۲

بعد از زوال قيمومت، قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصى که بايد تصرف نمايد بدهد.

مادهٔ ۹۳

هرگاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه مى‌باشد.

مادهٔ ۹۴

در صورتى‌که قيم متعدد بوده و با شرکت يکديگر در اموال محجور تعدى يا تفريط نمايند هريک از آنها مسئوليت تضامنى دارند و اگر بعضى از قيمين بدون شرکت ديگران تعدى يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به کسى خواهد بود که تعدى يا تفريط کرده است.

مادهٔ ۹۵

هزينهٔٔ حفظ و ادارهٔ اموال محجور و هزينه‌اى که براى رسيدگى به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مى‌شود از اموال محجور تأديه مى‌گردد.