صلاحيت دادگاه قيمومت

مادهٔ ۴۸

امور قيمومت راجع‌به دادگاه شهرستانى است که اقامتگاه محجور در حوزهٔ آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهى که محجور در حوزهٔ آن دادگاه سکنى دارد براى امور قيمومت صالح است.

مادهٔ ۴۹

هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سکنى داشته باشد امور قيمومت راجع‌به دادگاه شهرستان تهران است.

مادهٔ ۵۰

در صورتى‌که محجور در خارج ايران اقامت يا سکنى دارد مطابق مادهٔ ۱۲۲۸ قانون مدنى مأمور کنسولى ايران قيم موقت براى محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مأمور کنسولى را تنفيذ نکند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

مادهٔ ۱۲۱۸

براى اشخاص ذيل نصب قيم مى‌شود:


۱. براى صغارى که ولى خاص ندارند.


۲. براى مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولى خاص نداشته باشند.


۳. براى مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

مادهٔ ۱۲۲۸

در خارج ايران کنسول ايران و يا جانشين وى مى‌تواند نسبت به ايرانيانى که بايد مطابق مادهٔ ۱۲۱۸ براى آنها قيم نصب شود و در حوزهٔ مأموريت او ساکن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم کند و بايد تا ۱۰ روز پس از نصب قيم مدارک عمل خود را به‌وسيلهٔ وزارت امور خارجه به وزارت دادگسترى بفرستد. نصب قيم مزبور وقتى قطعى مى‌گردد که دادگاه مدنى خاص تهران تصميم کنسول يا جانشين او را تنفيذ کند.

مادهٔ ۵۱

در صورتى‌که متوفى داراى صغارى باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهى که براى يک نفر از صغار بدواً تعيين قيم کرده است مى‌تواند براى صغارى هم که در حوزهٔ آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهى که کوچک‌ترين صغير در حوزهٔ آن اقامت دارد براى تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام‌يک از صغار کوچک‌تر هستند هر يک از دادگاه‌ها که صغير در حوزهٔ آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

مادهٔ ۵۲

هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت‌دار براى امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديک‌ترين دادگاه صلاحيت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

مادهٔ ۵۳

در صورتى‌که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهى است که محجور در حوزهٔ آن دادگاه يافت مى‌شود.

مادهٔ ۵۴

عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور که راجع‌به دادگاه است با دادگاهى است که بدواً تعيين قيم کرده است.