مادهٔ ۳۷۵

هزينهٔ رسيدگى به امور حسبى منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصدريال گرفته مى‌شود (به‌موجب بند ۱۰ تبصرهٔ ۹۱ قانون بودجهٔ سال ۱۳۶۲.):


۱. درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.


۲. درخواست حکم موت فرضي.


۳. درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضي.


۴. درخواست مهر و موم ترکه.


۵. درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.


۶. درخواست تحرير ترکه.


۷. درخواست تصفيه ترکه.


نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:


سؤال: با توجه به مادهٔ ۲۶۲ قانون امور حسبى در صورتى که يک نفر از ورثه ترکه را قبول و درخواست تصفيه به دادگاه تقديم نمايد دادگاه مجاز به قبول درخواست تصفيهٔ ترکه مى‌باشد يا نه؟


نظر مشورتي: با توجه به مواد ۲۵۸ و ۲۶۰ و ۲۶۲ قانون امور حسبى درخواست تصفيهٔ ترکه در صورتى‌ قابل قبول است که هيچ‌يک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند، زيرا مقصود از تصفيهٔ ترکه تعيين ديون و حقوق برعهدهٔ متوفى و پرداخت آنها و خارج‌کردن مورد وصيت از ماترک است و همين وظايف برعهدهٔ وارثى است که ترکه را قبول نموده است. بنابراين با قبول ترکه از سوى بعضى از وراث درخواست تصفيهٔ ترکه از دادگاه که نتيجهٔ هر دو، ادارهٔ ترکه و تعيين حقوق و ديون و غيره است تحصيل حاصل و عبث مى‌باشد، نتيجتاً با قبول ترکه از ناحيهٔ بعضى از وراث، ديگر درخواست تصفيه نه از ناحيهٔ قبول‌کنندهٔ ترکه و نه از ناحيهٔ ساير وراث قابل قبول نيست مگر اينکه قبول‌کنندهٔ ترکه طبق مادهٔ ۲۴۷ قانون امور حسبى بعد از قبول آن را رد نموده باشد.


نظريهٔ شمارهٔ ۱۵۶۶/۷ - ۲۳/۴/۱۳۶۱


۸. درخواست تقسيم ترکه.


۹. درخواست تصديق انحصار وراثت.

مادهٔ ۳۷۶

درخواست‌هائى که دادستان از دادگاه مى‌نمايد و هم‌چنين اقداماتى که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است، هزينه ندارد.

مادهٔ ۳۷۷

هزينهٔ آگهى تصديق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته مى‌شود و هزينهٔ حفظ و ادارهٔ ترکه و تحرير و تصفيه و تقسيم ترکه از ترکه برداشته مى‌شود.

مادهٔ ۳۷۸

وزير دادگسترى مجاز است آئين‌نامه‌هاى لازم براى اجراء اين قانون را تهيه و به‌موقع اجراء بگذارد.