مادهٔ ۲۰۶

مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفى است.

مادهٔ ۲۰۷

درخواست تحرير ترکه از ورثه يا نمايندهٔ قانونى آنها و وصى براى ادارهٔ اموال پذيرفته مى‌شود.

مادهٔ ۲۰۸

امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتى‌که ترکه تحرير نشده باشد درخواست تحرير ترکه نمايند.

مادهٔ ۲۰۹

در صورتى‌که سهم محجور از ترکهٔ متوفائى قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير ترکه نمايد و هم‌چنين است در صورتى‌که پس از تعيين قيم سهمى از ترکهٔ متوفائى به محجور برسد.

مادهٔ ۲۱۰

دادگاه بخش براى تحرير ترکه وقتى را که کمتر از يک ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهى نباشد معين کرده و در يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار آگهى مى‌دهد که ورثه يا نمايندهٔ قانونى آنها، بستانکاران و مديونين به متوفى و کسان ديگرى که حقى بر ترکهٔ متوفى دارند در ساعت و روز معين در دادگاه براى تحرير ترکه حاضر شوند.


علاوه بر آگهى فوق براى هريک از ورثه يا نماندهٔ قانونى آنها و وصى و موصى‌له اگر معين و در حوزهٔ دادگاه مقيم باشند براى حضور در وقت مقرر احضاريه فرستاده مى‌شود.


رأى هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:


نظر به اينکه مطابق مفاد مادهٔ يک قانون امور حسبى دادگاه‌ها در امور حسبى مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصميمى اتخاذ نمايند و به‌دستور مادهٔ ۱۴ قانون مزبور مبنى بر اينکه در امور حسبى دادرس بايد هرگونه بازجوئى و اقدامى که براى اثبات قضيه لازم است به‌عمل آورد هرچند درخواستى از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر مادهٔ ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غيبت اشخاصى که احضار شده‌اند مانع از تحرير ترکه نخواهد بود، بنا به‌مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبى در موردى‌که متقاضى تحرير ترکه (که از امور حسبى مى‌باشد) با احضار براى دادرسى حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننمايد دادگاه نمى‌تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا‌کننده متوقف داشته يا آن را از نوبت رسيدگى خارج نمايد و بلکه بايد هر اقدامى که براى انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نمايد.


حکم شمارهٔ ۵۷۲ - ۲۹/۲/۱۳۳۹

مادهٔ ۲۱۱

هرگاه ميزان ترکه کمتر از يک‌هزار ريال باشد آگهى مذکور در مادهٔ فوق لازم نيست و دادگاه وقتى را براى تحرير ترکه معين کرده و به اشخاص ذى‌نفع که معلوم و در حوزهٔ دادگاه مقيم باشند اطلاع مى‌دهد.

مادهٔ ۲۱۲

غيبت اشخاصى که احضار شده‌اند مانع از تحرير ترکه نخواهد بود.

مادهٔ ۲۱۳

براى تحرير ترکه صورتى از ترکه برداشته مى‌شود و اين‌صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:


۱. توصيف اموال منقول با تعيين بهاء آن.

۲. تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلاآلات.

۳. مبلغ و نوع نقدينه.

۴. بهاء و نوع برگ‌هاى بهادار.

۵. اسناد با ذکر خصوصيات آنها.

۶. نام رقبات غيرمنقول.

مادهٔ ۲۱۴

ارزيابى اموال منقول به توسط ارزيابى که مورد تراضى ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۲۱۵

مطالبات و بدهى متوفى که به‌موجب احکام نهائى و اسناد رسمى يا دفاتر و برگ‌هاى مربوط به متوفى يا اقرار مديونين و ورثه مسلم است نيز در صورت ترکه نوشته مى‌شود.

مادهٔ ۲۱۶

در موقع تحرير ترکه صورت‌مجلسى برداشته مى‌شود که مشتمل بر امور زير باشد:


۱. نام و سمت متصدى تحرير ترکه.

۲. نام و مشخصات کسانى که احضار شده و کسانى که حاضر شده‌اند.

۳. محلى که تحرير ترکه در آنجا صورت مى‌گيرد.

۴. اظهارات اشخاص راجع به دارائى و بدهى و ترکهٔ متوفي.

۵. نام و مشخصات کسى که اسناد و اموال به او داده مى‌شود.

مادهٔ ۲۱۷

اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانى باشد جاهاى سفيد آن با دو خط متقاطع پر مى‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدى تحرير ترکه صفحات دفتر را امضاء مى‌نمايد و اگر بين صفحه‌هائى که نوشته شده جاى سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشيده مى‌شود.

مادهٔ ۲۱۸

در مدتى که ترکه تحرير مى‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتى که براى اداره و حفظ ترکه لازم است.

مادهٔ ۲۱۹

عمليات اجرائى راجع‌به بدهى متوفى در مدت تحرير ترکه معلق مى‌ماند.

مادهٔ ۲۲۰

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفى در مدت تحرير ترکه جارى نمى‌شود.

مادهٔ ۲۲۱

دعاوى راجعه به ترکه يا بدهى متوفى در مدت تحرير ترکه توقيف مى‌شود ولى به‌درخواست مدعى ممکن است خواسته تأمين شود.

مادهٔ ۲۲۲

صورت ترکه و هم‌چنين صورت‌مجلس تحرير ترکه در دفتر دادگاه بايگانى مى‌شود و اشخاص ذى‌نفع مى‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگيرند.

مادهٔ ۲۲۳

هرگاه در موقع تحرير ترکه اختلافاتى بين ورثه راجع‌به ادارهٔ ترکه باشد، دادگاه سعى مى‌کند که اختلاف آنها به طريق مسالمت مرتفع مى‌شود والاّ به‌درخواست يکى از ورثه کسى را از ورثه يا غير آنها براى حفظ ترکه موقتاً معين مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۲۴

خاتمهٔ تحرير ترکه به ورثه اطلاع داده مى‌شود و هرگاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به‌وسيلهٔ آگهى در روزنامه خواهد شد.