مادهٔ ۲۷۶

وصيت‌نامه اعم از اينکه راجع باشد به وصيت عهدى يا تمليکي، منقول يا غيرمنقول ممکن است به‌طور رسمى يا خودنوشت يا سرى تنظيم شود.

مادهٔ ۲۷۷

ترتيب تنظيم وصيت‌نامهٔ رسمى و اعتبار آن به‌طورى است که براى اسناد تنظيم‌شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر است.

مادهٔ ۲۷۸

وصيت‌نامهٔ خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط موصى نوشته شده و داراى تاريخ روز و ماه و سال به خط موصى بوده و به امضاء او رسيده باشد.

مادهٔ ۲۷۹

وصيت‌نامهٔ سرى ممکن است به خط موصى يا به خط ديگرى باشد ولى در هر صورت بايد به امضاء موصى برسد و به ترتيبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در ادارهٔ ثبت اقامتگاه موصى يا محل ديگرى که در آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى معين مى‌گردد، امانت گذارده مى‌شود.

مادهٔ ۲۸۰

کسى که سواد ندارد نمى‌تواند به‌ترتيب سرى وصيت نمايد.

مادهٔ ۲۸۱

کسى که نمى‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصيت‌نامهٔ سرى تنظيم کند بايد تمام وصيت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز در حضور مسئول دفتر رسمى روى وصيت‌نامه بنويسد که اين برگ وصيت‌نامهٔ او است و در اين‌صورت مسئول دفتر بايد روى پاکت يا لفافى که وصيت‌نامه در او است بنويسد که عبارت مزبور را موصى در حضور او نوشته است.

مادهٔ ۲۸۲

وصيت‌نامهٔ سرى را موصى همه وقت مى‌تواند به‌ ترتيبى که براى استرداد اسناد امانتى مقرر است استرداد نمايد.

مادهٔ ۲۸۳

در موارد فوق‌العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فورى و امراض ساريه و مسافرت در دريا که مراوده نوعاً مقطوع و به اين جهت موصى نمى‌تواند به يکى از طرق مذکور وصيت کند، ممکن است وصيت به طريقى که در مواد بعد ذکر مى‌شود واقع شود.

مادهٔ ۲۸۴

افراد و افسران نظامى و کسانى که در ارتش اشتغال به کارى دارند مى‌توانند نزد يک نفر افسر يا هم‌رديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاهاً اظهار نمايند.

مادهٔ ۲۸۵

در صورتى‌که نظامى يا کسى که در ارتش اشتغال به کارى دارد بيمار يا مجروح باشد ممکن است وصيت خود را در حضور رئيس بهدارى ارتش و مدير بيمارستان که موصى آنجا است اظهار نمايد.

مادهٔ ۲۸۶

اشخاصى مى‌توانند به‌ترتيب مذکور در دو مادهٔ قبل وصيت نمايند که در جنگ يا مأمور عمليات جنگى باشند و يا در محلى زندانى يا محصور باشند که مراوده با خارج نباشد.

مادهٔ ۲۸۷

در ساير موارد مذکور در مادهٔ ۲۸۳ موصى مى‌تواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يکى از آن دو گواه اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصى و گواه‌ها آن را امضاء مى‌نمايند و اگر موصى نتواند امضاء کند گواه‌ها اين نکته را در وصيت‌نامه قيد مى‌کنند.

مادهٔ ۲۸۸

اشخاصى که مطابق مادهٔ ۲۸۴ و ۲۸۵ وصيت نزد آنها شده و هم‌چنين گواه‌هاى مذکور در مادۀ قبل در اول زمان امکان بايد در ادارهٔ ثبت اسناد يا محلى که در آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى تعيين مى‌شود حاضر شده وصيت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت‌گذاردن اسنان امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که اين آخرين وصيت موصى است که با داشتن اهليت اظهار داشته.

مادهٔ ۲۸۹

در صورتى‌که اشخاص مذکور در مادهٔ ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصى را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشى که به او دسترسى دارند حاضر شده و اظهارات موصى را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصى شفاهاً اظهار مى‌دارند. اظهارات مزبور در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها مى‌رسد.