مادهٔ ۳۰۰

در صورت تعدد ورثه هريک از آنها مى‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.

مادهٔ ۳۰۱

ولى و وصى و قيم هر وارثى که محجور باشد و امين غائب و جنين و کسى که سهم‌الارث بعضى از ورثه به او منتقل شده است و هم‌چنين موصى‌له و وصى راجع به موصى‌به، در صورتى‌که وصيت به‌جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.

مادهٔ ۳۰۲

نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جارى نيست و کسانى که ذى‌حق درخواست تقسيم هستند همه وقت مى‌توانند اين درخواست را بنمايند.

مادهٔ ۳۰۳

هرگاه يکى از ورثهٔ متوفى غائب مفقود‌الاثرى باشد که وکيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفى بشود بدواً براى غائب امين معين مى‌شود و بعد تقسيم به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۳۰۴

درخواست تقسيم بايد کتبى و مشتمل بر امور زير باشد:


۱. نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفي.

۲. ورثه و اشخاص ديگرى که ترکه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يک.

مادهٔ ۳۰۵

پس از وصول درخواست، هرگاه دادگاه محتاج به توضيحاتى باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضيحاتى که لازم است از او مى‌خواهد.

مادهٔ ۳۰۶

دادگاه براى رسيدگى به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذى‌نفع را احضار مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۰۷

درخواست‌کنندهٔ تقسيم مى‌تواند زمينه‌هائى براى تقسيم ترکه تهيه نموده و به دادگاه تسليم نمايد در اين‌صورت مراتب در احضاريه نوشته شده و تذکر داده مى‌شود که مراجعه به زمينه‌هاى نامبرده در دفتر دادگاه مانعى ندارد.

مادهٔ ۳۰۸

وقت رسيدگى بايد طورى معين شود که فاصلهٔ بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسى کمتر از ده روز نباشد.

مادهٔ ۳۰۹

اشخاص ذى‌نفع مى‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضى قرارى راجع‌به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين‌صورت دادگاه صورت‌مجلسى مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۱۰

هرگاه يک يا چند نفر از اشخاص ذى‌نفع در تنظيم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجهٔ تصميمى را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام مى‌نمايد با ذکر اينکه مى‌تواند در ظرف مدت معينى در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

مادهٔ ۳۱۱

در اخطار مذکور فوق قيد مى‌گردد که هرگاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را اظهار نکند برطبق قرار مذکور در مادهٔ ۳۰۹ قضيه حل خواهد شد.

مادهٔ ۳۱۲

هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهى حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدى نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جديدى براى او معين خواهد نمود.