مادهٔ ۱۹۴

کسانى‌که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند مى‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.

مادهٔ ۱۹۵

درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشى مى‌شود که براى رسيدگى به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزهٔ دادگاه بخش ديگرى باشد دادگاه بخش محلِ وجود ترکه به‌دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم مى‌نمايد و صورت‌مجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهى که دستور برداشتن مهر و موم را داده است مى‌فرستد.

مادهٔ ۱۹۶

دادگاه بخشى که مهر و موم را بر مى‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به‌عموم وراث و وصى و موصى‌لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزهٔ آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۹۷

نسبت به اشخاص ذى‌نفع که محل اقامت آنها خارج از حوزهٔ دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جاى آنها متصدى دفتر رسمى يا يک نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مى‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.

مادهٔ ۱۹۸

عدم حضور اشخاصى که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

مادهٔ ۱۹۹

در صورتى‌که بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وکيل يا امين براى غائب و تعيين قيم براى محجور به‌عمل خواهد آمد.

مادهٔ ۲۰۰

دادرس دادگاه بخش مى‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به کارمند على‌البدل رجوع نمايد.

مادهٔ ۲۰۱

در موقع برداشتن مهر و موم صورت‌مجلسى مشتمل بر امور زير تنظيم مى‌شود:


۱. تاريخ - ساعت - روز - ماه - سال با تمام حروف.


۲. نام و مشخصات درخواست‌کننده.


۳. حضور و اظهارات شخص ذى‌نفع و نمايندگان آنها و اشخاصى که دادگاه بخش دعوت کرده است.


۴. مهر و موم صحيح و بى‌عيب بوده يا دست‌خورده با توصيف کامل از دست‌خوردگي.


۵. نام و سمت کسى‌که مهر و موم را برمى‌دارد.


۶. امضاءِ کسى‌که مهر و موم را برمى‌دارد و ساير حاضرين.

مادهٔ ۲۰۲

در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از ترکه مهر و موم شده، مطابق ترتيب مذکور در تحرير ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظيم صورت ريز ترکه در يک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتى از ترکه، که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم مى‌شود.

مادهٔ ۲۰۳

اگر در ضمن ترکه اشياء يا نوشتجاتى متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به کسى‌که حق گرفتن اشياء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشند اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ مى‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.

مادهٔ ۲۰۴

در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز ترکه برداشته مى‌شود:


۱. در صورتى‌که درخواست‌کنندهٔ مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت‌ريز ترکه نمايد و بين ورثهٔ محجور يا غائب و علت ديگرى براى مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.


۲. در صورتى‌که مهر و موم به درخواست بستانکار به‌عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظيم صورت‌ريز ترکه رضايت دهد و علت ديگرى براى مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.


۳. اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.

مادهٔ ۲۰۵

هرگاه بين ورثه، غائب يا محجور باشد و هم‌چنين در صورتى که وارثِ متوفى معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه بايد تحرير شود.