مادهٔ ۳۲۷

در صورتى‌که وارث متوفى معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذى‌نفع براى ادارهٔ ترکه مدير معين مى‌شود.

مادهٔ ۳۲۸

در مورد مادهٔ فوق، دادستان مکلف است مراقبت نمايد اقداماتى که براى حفظ ترکه لازم است به‌عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير ترکه را بخواهد.

مادهٔ ۳۲۹

پس از وصول درخواست، دادگاه بايد منتهى تا يک هفته مدير ترکه را معين نمايد.

مادهٔ ۳۳۰

در صورتى‌که متوفى براى اجراء وصيت خود وصى معين کرده باشد ادارهٔ ترکه به وصى واگذار مى‌شود.

مادهٔ ۳۳۱

هرگاه متوفى محجور بوده و وصى داشته است ادارهٔ ترکه به وصى يا قيم واگذار مى‌شود.

مادهٔ ۳۳۲

در غير موارد مذکور در دو مادهٔ فوق ادارهٔ ترکه به کسى که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

مادهٔ ۳۳۳

مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکهٔ متوفائى هم که وارث او معلوم نيست جارى خواهد بود.

مادهٔ ۳۳۴

مدير ترکه پس از تحرير ترکه ديون و واجبات مالى متوفى را اداء کرده، مورد وصيت را در صورتى‌که وصيت شده باشد خارج و باقى‌ماندهٔ ترکه را از اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت يا بنگاه‌هاى بازرگانى و صرافى و غيره يا اشخاصى است به دادستان تسليم مى‌کند که به‌ترتيب مقرر در آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى نگاهدارى نمايد.

مادهٔ ۳۳۵

اگر از تاريخ تحرير ترکه تا ده سال وارث متوفى معلوم شود ترکه به او داده مى‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقى‌ماندهٔ ترکه به خزانهٔ دولت تسليم مى‌شود و ادعاء حقى نسبت به ترکه از کسى به‌هر عنوان که باشد پذيرفته نيست.

مادهٔ ۳۳۶

در صورتى‌که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاءِ حقى بر متوفى بشود و حق نامبرده به‌موجب سند رسمى يا حکم قطعى دادگاه ثابت شده باشد مدير ترکه بايد بپردازد و در صورتى‌که حقى به‌موجب نوشتجات يا دفاتر متوفى محرز شود مدير ترکه با موافقت دادستان مى‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به‌ترتيب مذکور ثابت و محرز نشود مدعى مى‌تواند به‌طرفيت مدير ترکه و در صورتى‌که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامهٔ دعوى نمايد.