مادهٔ ۹

در نقاطى‌که ادارهٔ ثبت موجود است از تاريخ اجراء اين قانون و در ساير نقاط پس از تشکيل اداره يا دايرهٔ ثبت وزارت عدليه حوزهٔ هر اداره يا دايرهٔ ثبت را به چند ناحيه تقسيم کرده و به ثبت کليهٔ اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام مى‌کند.

مادهٔ ۱۰

قبل از اقدام به ثبت عمومى املاک هر ناحيه حدود ناحيهٔ مزبور و اينکه املاک واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به‌وسيلهٔ اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر مى‌شود.

مادهٔ ۱۱

از تاريخ انتشار اولين آگهى مذکور در مادهٔ ده تا شصت روز بايد متصرفين به‌‌عنوان مالکيت و اشخاص مذکور در دو مادهٔ ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحيه به‌وسيلهٔ اظهارنامه درخواست ثبت نمايند. ادارهٔ ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهى مذکور صورت کليهٔ اشخاصى را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌اى که از طرف ادارهٔ ثبت براى هريک معين شده در روزنامه‌ها آگهى نمايد و اين آگهى تا ۶۰ روز فقط در دو نوبت به فاصلهٔ سى روز منتشر خواهد شد مأمور انتشار آگهى‌ها پس از انتشار و الصاق آگهى‌ها بايد گواهى انتشار از کدخداى محل يا ژاندارمرى يا پاسبان اخذ و تسليم ادارهٔ ثبت نمايد و در اين موارد کدخدا و ساير مأمورين دولتى بايد به مأمورين ثبت مساعدت نموده و گواهى لازم را به مأمور ثبت بدهند (اصلاحى مصوب ۱۰/۷/۱۳۱۷.).


تبصره:

در مورد اراضى و املاکى که آثار تصرف مالکانهٔ فعلى کسى نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسى پذيرفته مى‌شود که بر مالکيت يا بر تصرف سابق خود به‌عنوان مالکيت يا بر تصرف خود به‌عنوان تلقى از مالک يا قائم‌مقام قانونى مدارکى داشته باشد چنانچه تقاضاى ثبت نسبت به اين قبيل املاک به يکى از عناوين مذکور در دو مادهٔ ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتى تقاضاى ثبت پذيرفته مى‌شود که تقاضاکننده مدارکى برعنوان مذکور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان يا بر تصرف کسى که تقاضاکننده قائم‌مقام قانونى او محسوب مى‌شود داشته باشد (الحاقى مصوب ۱۰/۷/۱۳۱۷.)

مادهٔ ۱۲

نسبت به املاکى که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصى که حق تقاضاى ثبت دارند مى‌توانند در ظرف دو سال از تاريخ اجراء اين قانون تقاضاى ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع‌به آن املاک قبل از تقاضاى ثبت در دفتر اسناد رسمى پذيرفته نمى‌شود و صدى ۲۵ از حق‌الثبت معمولى در موقع تقاضاى ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاکى که آگهى نوبتى آن منتشر نشده از تاريخ انتشار آگهى نوبتى مذکور در مادهٔ ۱۱ معاملات اين املاک به هيچ‌ عنوان قبل از تقاضاى ثبت در دفاتر اسنادرسمى پذيرفته نخواهد شد و پس از يک سال از تاريخ اولين آگهى نوبتى صدى ۲۵ از حق‌الثبت معمولى در موقع تقاضاى ثبت علاوه دريافت خواهد شد (اصلاحى مصوب ۱۰/۳/۱۳۲۲.).


مواد ۱۳ و ۱۳ مکرر ملغى شده است (به‌موجب قانون مصوب ۱۰/۳/۱۳۲۲.)

مادهٔ ۱۴

تحديد حدود املاک واقعه در هر ناحيه متدرجاً به‌ترتيب نمرهٔ املاک مطابق نظام‌نامهٔ وزارت عدليه به‌عمل مى‌آيد و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورين براى روز تحديد حدود به‌وسيلهٔ اعلان احضار مى‌شوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يک مرتبه در جرايد منتشر مى‌شود به‌علاوه مطابق نظام‌نامهٔ وزارت عدليه در محل نيز اعلانى منتشر خواهد شد.

مادهٔ ۱۵

اگر تقاضاکننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده او حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.


هرگاه مجاورين نيز در موقع تحديد حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملک تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن املاک تجديد مى‌شود و اگر براى مرتبهٔ دوم نيز تقاضاکننده و مجاورين هيچ‌يک حاضر نشدند و تحديد حدود به‌عمل نيايد حق‌الثبت ملک دوبرابر اخذ خواهد شد.


تبصره:

هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتى تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهى با تبعيت از حدود مجاورين به‌عمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتى‌که يک يا چند حد ملک مورد تحديد از اموال عمومى مربوط به دولت و شهردارى و يا حريم قانونى آنها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمان‌هاى ذى‌ربط به‌عمل خواهد آمد و عدم حضور نمايندۀ مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).