مادهٔ ۴۴

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مکلف هستند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراء برنامه‌هاى آموزشى و يا کار‌آموزى مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى کشور برسانند.


تبصرهٔ ۱:

(به بخشنامه‌هاى سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در مورد دوره‌هاى آموزشى مراجعه شود.)


سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مى‌تواند با توجه به اختيارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و با همکارى آنها برنامه‌هاى آموزشى و کارآموزى لازم را تنظيم کند.


تبصرهٔ ۲:

سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مى‌تواند برنامه‌هاى مصوب موضوع اين ماده را رأساً يا به‌وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط يا مؤسسات صلاحيت‌دار ديگر اجراء کند.


تبصرهٔ ۳:

سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه‌اى که تنظيم خواهد نمود مؤسسه‌اى براى آموزش مديريت و فنون ادارى مستخدمين دولت تأسيس کند. مؤسسه مزبور مى‌تواند براى اين منظور در حدود قوانين و مقررات مربوط بابت آموزش، کمک و يا شهريه دريافت کرده و آن را طبق تصويب‌نامه هيئت وزيران به مصرف برساند.


ر. ک بند ج مادهٔ ۴۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين و اصلاحات آن.

مادهٔ ۴۵

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون نمى‌توانند به تشکيل هيچ‌گونه مؤسسه آموزشى - کلاس - دوره تعليماتى و نظاير آن که هر نوع تعهد استخدامى براى دولت به‌وجود آورد مبادرت ورزند مگر آنکه قبلاً موافقت سازمان امور ادارى و استخدامى کشور را در اين مورد جلب کرده باشند.


تبصره:

دوره تحصيلات عالى که طبق برنامه‌هاى رسمى به‌منظور خدمت در رشته‌هاى مربوط به رسته آموزشى وزارت آموزش و پرورش طى مى‌شود از لحاظ بازنشستگى و وظيفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب مى‌گردد.

مادهٔ ۴۶

استفاده از بورس‌هاى آموزشى خارج از کشور که به مستخدمين مشمول اين قانون تخصيص داده مى‌شود موکول به موافقت سازمان امور ادارى و استخدامى کشور است، آئين‌نامه اجرائى اين ماده توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد(۱) .


(۱ه آئين‌نامه نحوه استفاده از بورس‌هاى خارج از کشور، بخشنامه نخست‌وزيرى راجع به بورس‌هاى آموزشي، تصويب‌نامه هيئت وزيران راجع به اختصاص درصدى از بورس‌هاى آموزشى به کارکنان نهادهاى انقلاب اسلامى مراجعه شود.