مادهٔ ۱۴۰

مستخدمين رسمى و غيررسمى که در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذکور در مادهٔ ۳ اشتغال دارند طبق مفاد مواد ۱۳۳ و ۱۳۷ تطبيق يا تبديل وضع مى‌يابند.


تبصرهٔ ۱:

مستخدمين غيررسمى که در يکى از مقامات مذکور در مادهٔ ۳ خدمت مى‌کنند در مرحله اول براساس مدرک تحصيلى طبق بند الف تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱۳۷ و در صورتى‌که در شرکت‌هاى دولتى يا مؤسسات دولتى غيرمشمول اين قانون متصدى شغلى بوده‌اند با توجه به مدرک تحصيلى که در دست دارند با رعايت مادهٔ ۱۳۳ تبديل وضع مى‌يابند.


تبصرهٔ ۲:

خدمت مستخدمين غيررسمى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون که در تاريخ تصويب اين قانون تصدى مقامات مذکور در مادهٔ ۳ را به‌عهده دارند جزو سوابق خدمت دولتى آنان محسوب خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

گروه قطعى مستخدمين رسمى که پس از اجراء مادهٔ ۳۰ تصدى يکى از مقامات غيردولتى مادهٔ ۳ را به‌عهده دارند براساس بالاترين شغلى که قبل از تصدى آن مقامات داشته‌اند تعيين خواهد شد.

مادهٔ ۱۴۱

تا زمانى که مادهٔ ۳۰ اجراء نشده است استخدام رسمى براى تصدى پست‌هاى ثابت سازمانى طبق مقررات اين قانون به‌عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمين جديد با رعايت حداقل مدرک تحصيلى لازم براى احراز شغل مورد نظر به‌شرح زير تعيين و حقوق آنان براساس جدول مندرج در اين قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراء مفاد مادهٔ ۳۰ با آنان مانند ساير مستخدمين رسمى رفتار مى‌شود.


گروه ۱- متصديان مشاغلى که حداقل شرط تحصيلى لازم براى احراز آنها داشتن گواهينامه ششم ابتدائى است.


گروه ۲- متصديان مشاغلى که حداقل شرط تحصيلى لازم براى احراز آنها داشتن گواهينامه سوم متوسطه است.


گروه ۳- متصديان مشاغلى که حداقل شرط تحصيلى لازم براى احراز آنها طبق قوانين خاص مربوط به داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندن يک دوره آموزشى بوده که ارزش تحصيلى آن معادل ديپلم کامل شناخته نشده باشد.


گروه ۴- متصديان مشاغلى که حداقل شرط تحصيلى لازم براى احراز آنها داشتن ديپلم دوره کامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستان‌ها يا آموزشگا‌ه‌هاى حرفه‌اى يا فنى باشد که معادل تحصيلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.


گروه ۵- متصديان مشاغلى که حداقل شرط تحصيلى لازم براى احراز آنها داشتن گواهينامه دوره کامل متوسطه و گذراندن يک دوره تخصصى است که ارزش آن از طرف شوراى‌عالى آموزش و پرورش يا شوراى مرکزى دانشگاه‌ها، عالى يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.


گروه ۶- متصديان مشاغلى که حداقل شرط تحصيلى لازم براى احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.


گروه ۷- متصديان مشاغلى که حداقل شرط تحصيلى لازم براى احراز آنها داشتن دانشنامه دکترا يا فوق ليسانس باشد.

مادهٔ ۱۴۲

انتقال مستخدمين مذکور در بند ج مادهٔ ۲ و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاى مسلح به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون به‌شرط دارا بودن شرايط احراز شغل موردنظر با تقاضاى وزارتخانه يا مؤسسه دولتى و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا مؤسسه مربوط به‌عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه به شغل ارجاعى و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.


نسبت به مستخدمين بند چ مادهٔ ۲ نيز براساس مفاد همين ماده عمل خواهد شد.


تبصره:

کسور بازنشستگى اين‌گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگى کشورى منتقل شود.


در صورت اعلام عدم احتياج به وجود اين قبيل مأمورين و نبودن پست ثابت سازمانى در وزارتخانه يا مؤسسه دولتى متبوع، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد.


تبصره:

تعيين گروه قطعى مستخدمين موضوع اين ماده موکول به اشتغال آنان در يکى از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون است.


هرگاه اين‌گونه مستخدمين قبل از اشتغال در يکى از سازمان‌هاى مشمول اين قانون بازنشسته يا از کارافتاده يا فوت شوند آخرين شغل قبل از بازنشستگى يا از کارافتادگى يا فوت آنها با مشاغل گروه‌هاى جداول حقوق اين قانون مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷۸ مبناى تعيين حقوق بازنشستگى يا وظيفه‌اى که به آنان يا وراث قانونى آنها تعلق مى‌گيرد خواهد بود.


تشخيص هم‌طراز بودن شغل مورد تصدى چنين مستخدمى با مشاغل گروه‌هاى جداول حقوق قانون استخدام کشورى با شورا است.

مادهٔ ۱۴۳

مستخدمين رسمى مشمول اين قانون که به يکى از مؤسسات موضوع بند ب مادهٔ ۱۱ مأمور شده يا بشوند تا وقتى‌که از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتى مربوط خود احضار و دعوت به‌کار نشده و يا از طرف مؤسسه‌اى که در آن مشغول خدمت هستند عدم احتياج به وجود آنان اعلام نشده است به خدمت خود در آن مؤسسات مذکور ادامه خواهند داد و تا زمانى‌که خدمت ايشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آنان در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمى تلقى شده و جزو سابقه خدمت رسمى آنان محسوب خواهد شد.