مادهٔ ۱۳۷

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند طبق سازمان و پست‌هاى ثابت سازمانى مصوب خودمستخدمى غيررسمى از قبيل دون‌پايه، حکمي، پيمانى و روزمزد را که در تاريخ ۳۱/۳/۴۵ در استخدام دارند و همچنين افرادى را که طبق قوانين خاص خود کارگر شناخته شده و در تاريخ مذکور به مشاغل غيرکارگرى اشتغال داشته‌اند با رعايت تبصره‌هاى زير به مستخدم رسمى تبديل کنند.


تبصرهٔ ۱:

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون نمى‌توانند تا زمانى‌که مستخدم رسمى واجد شرايطى در اختيار دارند که شاغل پست سازمانى نيست پست‌هاى ثابت سازمانى را به مستخدمين غير رسمى ارجاع و وضع استخدامى آنها را تبديل کنند.


تبصرهٔ ۲:

- تا هنگامى که گروه و پايه قطعى مستخدمين غير رسمى براساس مادهٔ ۳۰ تعيين نشده است مستخدمين غيررسمى که متصدى پست ثابت سازمانى هستند به‌طور موقت در يکى از گروه‌هاى هفتگانه مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حکم موقت براى آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب کليه سنوات خدمت دولتى آنان به ازاءِ هر دو سال يک پايه تشخيص مى‌گردد.


گروه ۱- مستخدمين جزء که عملاً متصدى مشاغل خدمتگذارى جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگذاران جزء به تشخيص سازمان امور ادارى و استخدامى کشور با هر قدر تحصيل.


گروه ۲- مستخدمينى که داراى تحصيلات مقدماتى قديمى يا تحصيل رسمى تا پايان دوره اول متوسطه هستند.


گروه ۳- مستخدمينى که استخدام آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندن يک دوره آموزشى بوده که ارزش تحصيلى آن معادل ديپلم کامل شناخته نشده باشد.


گروه ۴- مستخدمينى که داراى گواهينامه دوره کامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستان‌ها يا آموزشگاه‌هاى حرفه‌اى يا فنى باشند که معادل تحصيلات دوره کامل متوسط شناخته شده باشد.


گروه ۵- مستخدمينى که داراى گواهينامه دوره کامل متوسطه هستند و يک دوره تخصصى گذرانده‌اند که ارزش آن از طرف شوراى‌عالى آموزش و پرورش يا شوراى مرکزى دانشگاه‌ها، عالى يا فوق‌ديپلم شناخته شده باشد.


گروه ۶- مستخدمينى که [داراى دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلى آنها ليسانس شناخته شده باشد.].


گروه ۷- مستخدمينى که دوره تحصيلات دانشگاهى را تمام کرده و دانشنامه دکترا يا فوق ليسانس داشته باشند.


- در مرحله دوم گروه و پايه قطعى مستخدمين مزبور مانند ساير مستخدمين رسمى تعيين و با آنان به‌همان طريق رفتار خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

شرط تحصيلى مذکور در گروه‌هاى فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجراءِ مادهٔ ۳۰ و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به گروه‌هاى دوازده‌گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد. هم‌چنين در رشته‌هاى مشاغل دبيرى و آموزگارى و پزشکى و مشاغل نظير که سلسله مراتب ادارى در آنها ملحوظ نيست تجربه و تخصص براساس آئين‌نامه‌اى که از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به‌تصويب شورا خواهد رسيد ملاک طبقه‌بندى قرار مى‌گيرد و متصديان اين‌گونه مشاغل در صورت احراز شرايط بدون تغيير شغل با رعايت مادهٔ ۳۰ به گروه‌هاى بالاتر ارتقاء خواهد يافت.


تبصرهٔ ۴:

حقوق گروه و پايه‌اى که به‌ترتيب فوق به مستخدم غيررسمى تعلق مى‌گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياى مستمرى که مستخدم به اقتضاء پست مورد تصدى دريافت مى‌دارد که جزو فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاى مذکور در اين قانون منظور نشده کمتر باشد مابه‌التفاوت به‌عنوان مزاياى موقت شغل تا زمانى‌که متصدى پست مزبور باشد به‌طور موقت تا زمان اجراءِ مادهٔ ۳۸ به وى پرداخت مى‌شود. حکم اين تبصره از تاريخ اجراءِ مرحله موقت قابل اجراء است.


تبصرهٔ ۵:

حقوق اولين ماه خدمت رسمى مستخدمين غيررسمى که به‌‌ترتيب مذکور در اين ماده به مستخدم رسمى تبديل مى‌شوند به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت مى‌گردد.


تبصرهٔ ۶:

از تاريخ تصويب اين قانون هيچ‌يک از مستخدمين غيررسمى از بابت حقوق و مزايائى مستمر و مزاياى موقت شغل نمى‌توان بيش از حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور در فصل سوم اين قانون پرداخت کرد.


ترفيعات مستخدمين غيررسمى پس از تبديل وضع فقط تا مدت چهارسال بابت مزاياى شغل آنان محسوب خواهد شد ولى پس از انقضاءِ اين مدت ترفيعات خود را براساس اين قانون دريافت خواهند داشت.


تبصرهٔ ۸:

حقوق و مزاياى پرداختى به مستخدمين غيررسمى نمى‌تواند پس از تبديل از حداکثر حقوق و مزاياى مستخدمين رسمى که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.


تبصرهٔ ۹:

مستخدمين غيررسمى که به‌موجب اين قانون وضع استخدامى آنها به رسمى تبديل مى‌شود مکلف هستند تکاليف خاص استخدامى را که در مورد مستخدمين رسمى مجزا است انجام دهند.


تبصرهٔ ۱۰:

ملاک تعيين گروه موقت مستخدمين رسمى و غيررسمى موضوع دو مادهٔ ۱۳۳ و ۱۳۷ بالاترين مدرک تحصيلى است که در تاريخ تطبيق يا تبديل دارا مى‌باشند و هرگاه قبل از اجراء مادهٔ ۳۰ اين قانون مدرک تحصيلى بالاترى اخذ و ارائه کنند گروه موقت آنان براساس مدرک تحصيلى جديد تغيير خواهد کرد.


تبصرهٔ ۱۱:

آثار مالى مترتب بر اجراء اين اصلاحيه به استثناء تبصره الحاقى به مادهٔ ۱۰۰ از تاريخ تصويب اين اصلاحيه (۱۲/۸/۴۹) معتبر و قابل اجراء خواهد بود.

مادهٔ ۱۳۸

در صورتى‌که پس از تصويب سازمان تفصيلى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون و ارجاع پست‌هاى ثابت سازمانى به مستخدمين، تعدادى از مستخدمين رسمى متصدى پستى نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد:


- به مستخدمينى که در زمان تطبيق موضوع مادهٔ ۱۳۳ منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهى که به‌موجب اين قانون براى آنان تعيين مى‌شود پرداخت خواهد شد. ولى در هرحال حقوق آمادگى به خدمت اين‌گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد.


- با ساير مستخدمين طبق مادهٔ ۱۱۷ رفتار خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۹

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غيررسمى که در تاريخ تصويب قانون در خدمت دارند و براساس اين قانون تبديل وضع نمى‌يابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانى گمارده شوند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمى تبديل وضع مى‌يابند.


تبصرهٔ ۱:

مستخدمين غيررسمى موضوع اين ماده را که در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى هستند مى‌توان به پست‌هاى موقت منصوب نمود مشروط بر اينکه حقوق پست موقت آنان کمتر از حقوق آماده به خدمت نباشد که در اين‌صورت در مدت تصدى تابع مقررات مربوط به مستخدمين پيمانى خواهند بود و حقوق آماده به خدمت دريافت نخواهند داشت.


تبصرهٔ ۲:

دولت مى‌تواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمين غيررسمى را که تبديل وضع نمى‌يابند به تقاضاى آنان با پرداخت يک ماه آخرين حقوق در ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ايام مرخصى استحقاقى استفاده نشده آنان بازخريد نمايد.