مادهٔ ۱۰۳

به‌موجب اين قانون به‌جاى شوراى‌عالى ادارى کشور سازمان امور ادارى و استخدامى کشور وابسته به نخست‌وزيرى تأسيس مى‌شود، کليه اوراق و اسناد و دارائى هم‌چنين مستخدمين شوراى‌عالى ادارى کشور به سازمان امور ادارى و استخدامى کشور منتقل مى‌شوند. آئين‌نامه‌هاى فعلى شوراى‌عالى ادارى کشور تا تصويب آئين‌نامه‌هاى مذکور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداى و استخدامى کشور خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۴

وظايف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به‌قرار زير است:


الف. در زمينه امور استخدامي:


۱. مراقبت در حسن اجراء قوانين و مقررات استخدامى کشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون.


۲. دادن دستورهاى لازم درباره نحوه اجراء مقررات و قوانين استخدامى کشور به‌منظور ايجاد هماهنگي.


۳. رسيدگى به شکايات استخدامى مستخدمين رسمي.


۴. انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامى و دادن پيشنهادها و نظرهاى مشورتى به دولت.


۵. اداره امور بازنشستگى مستخدمين رسمى و وظيفه‌بگيران.


۶. اداره امور استخدامى مستخدمين آماده به خدمت.


۷. اظهارنظر درباره مقررات استخدامى مؤسسات دولتى خارج از شمول اين قانون.


ب. در زمينه امور تشکيلاتى و روش‌ها و تشريفات اداري:


۱. بررسى و تهيه پيشنهاد درباره هدف‌ها و وظايف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتي.


۲. بررسى و پيشنهاد تفکيک وظايف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى به‌منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى ذى‌صلاحيت.


۳. تجديدنظر در سازمان داخلى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون.


۴. بررسى و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به‌منظور تسهيل و بهبود جريان کارها.


۵. بررسى و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش‌هاى حسابدارى و مميزى و خزانه‌دارى و مقررات مالى و کارپردازى و انباردارى و بايگانى و ساير مسائل اداري.


۶. ارزشيابى کارآئى و عملکرد در دستگاه‌هاى اجرائى کشورى (موضوع بند ۸ مادهٔ ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) به‌منظور ارشاد و راهنمائى آنها در جهت برقرارى روش‌هاى صحيح ادارى و اصول مديريت و گزارش آن به نخست‌وزير، آئين‌نامه اجرائى اين بند به پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

مادهٔ ۱۰۵

سازمان امور ادارى و استخدامى کشور داراى امکان‌پذير است:


- شوراى امور ادارى و استخدامى کشور که در اين قانون به اختصار شورا ناميده مى‌شود.

- هيئت رسيدگى به شکايات استخدامي.

- دبيرکل.

مادهٔ ۱۰۶

....

مادهٔ ۱۰۷

دبيرکل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور از بين مستخدمينى که اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه امور ادارى و داراى تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست‌وزير براى مدت پنج سال منصوب مى‌شود و انتصاب مجدد دبيرکل به‌ترتيب مذکور در اين ماده بلامانع است.

مادهٔ ۱۰۸

ترکيب اعضاء شورا و ترتيب تشکيل جلسات و نحوه انجام وظايف آن به پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و با تصويب هيئت وزيران تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۹

دبيرکل به واحدهاى تابعه سازمان امور ادارى و استخدامى کشور رياست دارد و عالى‌ترين مرجع ادارى سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول کليه امور سازمان امور ادارى و استخدامى کشور است.

مادهٔ ۱۱۰

دبيرکل در حدود قوانين از کليه حقوق و اختيارات براى اداره امور سازمان امور ادارى و استخدامى کشور بهره‌مند است و نصب و عزل کليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وى به‌عمل مى‌آيد، همچنين کليه پرداخت‌هاى سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبيرکل صورت مى‌گيرد.

مادهٔ ۱۱۱

دبيرکل در اجراء وظايف قانونى خود مسئول نخست‌وزير است.


تبصره:

دبيرکل مى‌تواند قسمتى از وظايف خود را به معاونان خود تفويض نمايد.


معاونان دبيرکل و معاونان وزراء مشاور مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.

مادهٔ ۱۱۲

دستورهاى سازمان امور ادارى و استخدامى کشور در زمينه امور استخدامى موضوع قسمت‌هاى (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت (۳) بند ب مادهٔ ۱۰۴ اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براى تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون لازم‌الاجراء است.


تبصره:

وزارتخانه‌ها و شهردارى‌ها و کليه مؤسسات دولتى اعم از آنکه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مکلف هستند نسبت به کليه لوايح استخدامى و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير تشکيلات و مقررات استخدامى قبلاً موافقت سازمان امور ادارى و استخدامى کشور را جلب نمايند.


تشکيلات شرکت‌هاى دولتى با رعايت ضوابطى که از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد به تصويب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسيد.

مادهٔ ۱۱۳

وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و مؤسسات مذکور در بند ت مادهٔ ۲ موظف هستند کليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظايف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.