مادهٔ ۱۲۴

وضع استخدامى مستخدمين رسمى منحصراً يکى از حالات زير را خواهد داشت و نمى‌توان مستخدم را در حال استخدامى ديگرى قرار داد:


- حال اشتغال و آن وضع مستخدمى است که در مدت معينى انجام وظيفه مى‌کند.


- حال مرخصى و آن وضع مستخدمى است که از مرخصى استحقاقى موضوع مادهٔ ۴۷ يا مرخصى بدون حقوق موضوع مادهٔ ۴۹ اين قانون استفاده مى‌کند.


- حال معذوريت و آن وضع مستخدمى است که از مرخصى استعلاجى موضوع مادهٔ ۴۸ اين قانون استفاده مى‌کند.


- حال آمادگى به خدمت و آن وضع مستخدمى است که طبق اين قانون تصدى شغلى را به‌عهده نداشته و انتظار ارجاع خدمت است.


- حال مأموريت و آن وضع مستخدمى است که به‌طور موقت مأمور انجام وظيفه‌اى غير از وظيفه اصلى پست ثابت سازمانى خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براى طى دوره آموزشى يا کار‌آموزى يا خدمت در يکى از مؤسسات موضوع بند ب مادهٔ ۱۱ اين قانون اعزام شده باشد.


- حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمى است که طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است.


- حال خدمت آزمايشى و آن وضع مستخدمى است که امتحانات ورودى به استخدام کشورى را گذرانيده و در حال طى دوره آزمايشى موضوع مادهٔ ۱۷ اين قانون است.


- حال بازنشستگى و آن وضع مستخدمى است که طبق قانون به‌موجب حکم رسمى مراجع صلاحيت‌دار از حقوق بازنشستگى استفاده مى‌کند.


- حال از کارافتادگى و آن وضع مستخدمى است که طبق مفاد مواد ۷۹ يا ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظيفه مطرح در اين قانون استفاده مى‌کند.


- حال تعليق و آن وضع مستخدمى است که طبق حکم مقامات صلاحيت‌دار به‌علت صدور کيفرخواست از طرف مقامات قضائى يا به‌علت تصميم دادگاه ادارى در حدود تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۵۹ اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مى‌شود.


- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمى است که به‌موجب حکم قطعى دادگاه ادارى يا کيفرى اصالتاً يا تبعاً براى مدت معينى از اشتغال به خدمت ممنوع است.


- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمى است که به‌موجب حکم قطعى دادگاه ادارى يا کيفرى اصالتاً يا تبعاً براى هميشه از خدمت دولت محروم است.


- حال استعفاء و آن وضع مستخدمى است که طبق مادهٔ ۶۴ اين قانون از خدمت مستعفى شده است.


- حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمى است که به‌عللى خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره مادهٔ ۶۵ اين قانون محرز شده باشد.


- حال اخراج و آن وضع مستخدمى است که به‌موجب حکم قطعى دادگاه ادارى به مجازات مقرر در بند ج مادهٔ ۵۹ محکوم يا طبق مادهٔ ۶۵ اخراج شده باشد.


- حال برکنارى و آن وضع مستخدمى است که مجازات مقرر در بند ت مادهٔ ۵۹ درباره او اجراء شده باشد.

مادهٔ ۱۲۵

در صورتى‌که مستخدم رسمى به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جزو سابقه خدمت او محسوب مى‌شود.


تبصره:

مستخدمى که به خدمت زير پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتى مربوط معرفى و آمادگى خود را براى خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مکلف هستند مستخدمين مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتى‌که پست ثابت سازمانى مناسب براى ارجاع به مستخدمين مذکور موجود نباشد اين‌گونه مستخدمين به حال آماده به‌خدمت درخواهند آمد.

مادهٔ ۱۲۶

مستخدم رسمى که طبق قانون به‌حال تعليق درآمده است پس از احراز برائت قطعى از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جزو سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق به وى پرداخت خواهد گرديد ولى چنانچه براى مستخدم رسمى که از حال تعليق خارج مى‌شود پست سازمانى موجود نباشد به‌صورت آماده به‌خدمت درخواهد آمد.

مادهٔ ۱۲۷

مستخدم رسمى که به‌موجب حکم قطعى دادگاه ادارى يا کيفرى اصالتاً يا تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مى‌شود ولى چنانچه پستى براى وى موجود نباشد به‌حال آماده به خدمت درمى‌آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

مادهٔ ۱۲۸

هيچ مستخدمى به شغل تحويلدارى و يا تحصيلدارى نقدى يا جنسى دولت گمارده نخواهد شد مگر اينکه قبلاً وجه‌الضمان و يا ضامن معتبرى به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط بدهد ميزان وجه‌الضمان و شرايط ضمان طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که به پيشنهاد وزارت دارائى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

مادهٔ ۱۲۹

انتصاب مستخدمى که در پست صاحب جمعى انجام وظيفه مى‌نمايد به پست سازمانى ديگر تا موقعى‌که حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است.

مادهٔ ۱۳۰

در صورتى‌که مستخدم رسمى فوت شود و استحقاق مرخصى داشته باشد حداکثر چهارماه حقوق و فوق‌العاده‌هاى مربوط به او بابت مرخصى استحقاقى به وراث قانونى وى پرداخت خواهد شد.