مادهٔ ۳۴ (اصلاحى مصوب ۱۳۵۷)

مستخدم رسمى به استناد شغلى که براى آن استخدام مى‌شود در پايه يک گروه مربوط وارد خدمت مى‌شود و در صورتى‌که اين قبيل مستخدمين داراى سابقه خدمت دولتى باشند به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتى آنان يک پايه در گروه شغل مورد تصدى به آنان اعطاء مى‌شود. مدت خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعى زنان جزو سابقه خدمت دولتى مستخدم محسوب مى‌شود.


حکم اين ماده شامل کليه مستخدمينى که طبق مقررات اين قانون به استخدام رسمى پذيرفته شده‌اند نيز مى‌باشد(۱) .


(۱دمات اجتماعى زنان به‌موجب مصوبه مورخ ۱۵/۲/۵۷ شوراى انقلاب اسلامى ملغى شده است. همچنين به قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى در نهادهاى انقلاب اسلامى و آئين‌نامه اجرائى مندرج در همين مجموعه آن مراجعه شود.


به استناد تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۲۳ قانون اصلاح موادى از قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهورى‌اسلامى ايران، مصوب ۲۲/۱۲/۷۴سوابق آن عده از کارکنان رسمى جمعيت مزبور که به وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاى دولتى منتقل مى‌شوند قابل احتساب است.

مادهٔ ۳۵

در صورت رضايت‌بخش بودن خدمات هريک از مستخدمين رسمى مشمول اين قانون، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى در ازاء هر دو سال خدمت يک پايه ترفيع به آنان اعطاء مى‌کنند به مستخدمى که خدمات برجسته‌اى انجام داده باشد به‌جاى يک پايه مى‌توان دو پايه اعطاء کرد. خدمات برجسته با ضوابطى که در آئين‌نامه موضوع تبصره مادهٔ ۲۸ تعيين مى‌شود تشخيص خواهد شد(۱) .


(۱ه‌موجب قانون نظام هماهنگ پرداخت، افزايش سنواتى جايگزين ترفيع شده است.


تبصره:

در نقاطى از کشور که سازمان امور ادارى و استخدامى کشور پيشنهاد مى‌کند و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد هر يک سال اشتغال مستخدمين رسمى از لحاظ ترفيع، هيجده ماه تا دو سال محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۳۶

تغيير گروه مستخدم رسمى با رعايت شرايط زير امکان‌پذير است:


- در گروه جديد، پست سازمانى بدون متصدى وجود داشته باشد.

- مستخدم واجد شرايط لازم براى تصدى شغل گروه جديد باشد.

- از لحاظ معلومات مورد لزوم براى تصدى شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر برآيد.


تبصرهٔ ۱ (اصلاحى مصوب ۱۳۵۷):

مستخدمينى که ارتقاء گروه يافته يا مى‌يابند در پايه‌اى از گروه جديد قرار مى‌گيرند که در گروه قبلى دارا بوده‌اند. در مواردى‌که پايه قبلى مستخدم در گروه جديد وجود نداشته باشد، آخرين پايه گروه جديد به آنان اعطاء مى‌شود.


تبصرهٔ ۲ (اصلاحى مصوب ۱۳۵۷):

در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم مى‌توان پستى در گروه پائين‌تر به او ارجاع کرد و در اين‌صورت مستخدم در پايه‌اى از گروه جديد قرار خواهد گرفت که در گروه قبلى دارا بوده است و تفاوت حقوق پايه گروه قبلى با پايه گروه حديد را دريافت خواهد کرد و در تعيين حقوق، آمادگى به خدمت و حقوق بازنشستگى و وظيفه او مبناى محاسبه قرار مى‌گيرد و در غير اين‌صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.


هر نوع افزايش حقوق ناشى از ترفيع پايه اين‌گونه مستخدمين بابت تفاوت‌هاى مذکور در فوق محسوب خواهد شد.


ارتقاء گروه مجدد مستخدمى که به‌ترتيب فوق در گروه پائين‌تر منصوب مى‌شود تا بالاترين گروهى که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) اين ماده با داشتن ساير شرايط مجاز است و در اين‌صورت در پايه‌اى از گروه بالاتر قرار مى‌گيرد که در گروه پائين‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

استفاده مستخدم رسمى از حقوق شغل مورد تصدى براساس جدول حقوق موضوع مادهٔ ۳۲ در موقع تنزل گروه و يا تغيير شغل در دوران آمادگى به خدمت، بازنشستگي، يا در برقرارى حقوق وظيفه از کارافتادگى و فوت مشروط بر آن است که حداقل شش ماه تمام تصدى پست مربوط را داشته باشد. اين حکم در مورد مستخدمين موضوع تبصره اين ماده که به‌علت عدم قبول پست در گروه پائين‌تر آماده به خدمت شده يا مى‌شوند نيز جارى است.

مادهٔ ۳۷

آئين‌نامه اجرائى مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به‌وسيله سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه مى‌شود و به تصويب شورا خواهد رسيد(۱) .


(۱ه آئين‌نامه اجرائى طرح طبقه‌بندى مشاغل و اصلاحات آن، آئين‌نامه تغيير گروه مستخدمين رسمي، طرح ارزيابى و تخصيص مشاغل تحقيقى و تخصصي، طرح ارزشيابى مشاغل مديران، طرح ارزشيابى مشاغل ويژه پزشکان، طرح هنرمندان و طرح معلمان توجه شود.

مادهٔ ۳۸

در صورتى‌که نوع کار و وظايف و مسئوليت‌هاى بعضى از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون، اقتضاء نمايد که مبالغى علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمى شاغل آن پرداخت شود، مبلغى به‌عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد. تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق‌العاده مزبور و ميزان اين فوق‌العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.


تبصرهٔ ۱ (اين تبصره با قانون نظام هماهنگ پرداخت بلااثر شده است.):

جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمى‌تواند از دو برابر بالاترين حقوق جدول مربوط تجاوز کند.


تبصرهٔ ۲:

فوق‌العاده شغل فقط در مدتى قابل پرداخت است که مستخدم رسمى در شغلى که فوق‌العاده مزبور به آن تعلق مى‌گيرد انجام‌ وظيفه کند (به ضوابط پرداخت فوق‌العاده شغل مراجعه شود).


تبصرهٔ ۳:

مستخدم رسمى هنگام مرخصى استحقاقى از فوق‌العاده شغل مورد تصدى خود استفاده خواهد کرد.


تبصرهٔ ۴:

مستخدمين رسمى طى مرخصى استعلاجى حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالى مى‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدى خود استفاده کند.


تبصرهٔ ۵:

ميزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پيش‌بينى خواهد شد و جمع پرداختى‌هاى فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز کند.


تبصرهٔ ۶ (الحاقى مصوب ۱۳۴۶- ضمناً اين تبصره طبق قانون نظام هماهنگ بلااثر مى‌باشد.):

فوق‌العاده شغل مقامات دولتى مذکور در مادهٔ ۳ از يک برابر حقوق آنان نبايد تجاوز کند.