مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ (ر.ک شماره  ۶۲۲۶ / (۴۵/۴/۱۸) روزنامه رسمى)