- مادهٔ ۱۲۵۷:

هرکس مدعى حقى باشد بايد آن را اثبات کند و مدعى عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعى امرى شود که محتاج به‌دليل باشد اثبات امر برعهدهٔ او است.


- مادهٔ ۱۲۵۸:

دلايل اثبات دعوى از قرار ذيل است: