- مادهٔ ۱۱۲۰:

عقد نکاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مى‌شود.