مادهٔ ۹۹۲

سجل احوال هرکس به موجب دفاترى که براى اين امر مقرر است معين مى‌شود.

مادهٔ ۹۹۳

امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقى که به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دايرهٔ سجل احوال اطلاع داده شود:


۱. ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين که بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود؛

۱. ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين که بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود؛

۲. ازدواج اعم از دائم و منقطع؛

۳. طلاق اعم از بائن و رجعى و همچنين بذل مدت؛

۴. وفات هر شخص.

مادهٔ ۹۹۴

حکم موت فرضى غايب که بر طبق مقررات غايب مفقودالاثر صادر مى‌شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.

مادهٔ ۹۹۵

تغيير مطالبى که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نيست مگر به موجب حکم محکمه.

مادهٔ ۹۹۶

اگر عدم صحت مطالبى که به دايرهٔ سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد يا هويت کسى که در دفتر سجل احوال به‌عنوان مجهول‌الهويه قيد شده است معين شود و يا حکم فوت فرضى غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر سجل احوال قيد شود.

مادهٔ ۹۹۷

هرکس بايد داراى نام و نام خانوادگى باشد. اتخاذ نام‌هاى مخصوصى که به موجب نظام‌نامهٔ ادارهٔ سجل احوال معين مى‌شود، ممنوع است.

مادهٔ ۹۹۸

هرکس که اسم خانوادگى او را ديگرى بدون حق اتخاذ کرده باشد مى‌تواند اقامهٔ دعوا کرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگى غاصب را بخواهد.


اگر کسى نام خانوادگى خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذى‌نفع مى‌تواند در ظرف مدت و به طريقى که در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

مادهٔ ۹۹۹

سند ولادت اشخاصى که ولادت آنها در مدت قانونى به دايرهٔ سجل احوال اظهار شده است سند رسمى محسوب خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۰۰

ساير مطالب راجع‌به سجل احوال به موجب قوانين و نظام‌نامه‌هاى مخصوصه‌ مقرر است.

مادهٔ ۱۰۰۱

مأمورين قونسولى ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزهٔ مأموريت خود وظايفى را که به موجب قوانين و نظامات جاريه به‌عهدهٔ دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.