مادهٔ ۱۰۳۱

قرابت بر دو قسم است قرابت نسبى و قرابت سببي.

مادهٔ ۱۰۳۲

قرابت نسبى به ترتيب طبقات ذيل است:


طبقهٔ اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد


طبقهٔ دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها


طبقهٔ سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها


در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبى به عدهٔ نسل‌ها در آن طبقه معين مى‌گردد مثلاً در طبقهٔ اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجهٔ اول و نسبت با اولادِ اولاد در درجهٔ دوم خواهد بود و هکذا در طبقهٔ دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجهٔ اول از طبقهٔ دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجهٔ دوم از طبقهٔ دوم خواهد بود و در طبقهٔ سوم قرابت عمو و دايى و عمه و خاله در درجهٔ اول از طبقهٔ سوم و درجهٔ اولاد آنها در درجهٔ دوم از آن طبقه است.

مادهٔ ۱۰۳۳

هرکس در هر خط و به هر درجه که با يک نفر قرابت نسبى داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج يا زوجهٔ او خواهد داشت بنابراين پدر و مادرِ زنِ يک مرد اقرباى سببى درجهٔ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهرِ يک زن از اقرباى سببى درجهٔ دوم آن زن خواهند بود.