مادهٔ ۸۸۶

حجب حالت وارثى است که به واسطهٔ بودن وارث ديگر از بردن ارث کلاً يا جزئاً محروم مى‌شود.

مادهٔ ۸۸۷

حجب بر دو قسم است:


قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم مى‌گردد مثل برادرزاده که به واسطهٔ بودن برادر يا خواهر متوفي، از ارث محروم مى‌شود يا برادر ابى که با بودن برادر ابوينى از ارث محروم مى‌گردد.


قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلى به حد ادنى نازل مى‌گردد مثل تنزل حصهٔ شوهر از نصف به ربع در صورتى‌که براى زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصهٔ زن از ربع به ثمن در صورتى‌که براى زوج او اولاد است.

مادهٔ ۸۸۸

ضابطهٔ حجب از اصل ارث، رعايت اقربيت به ميّت است بنابراين هر طبقه از وراث، طبقهٔ بعد را از ارث محروم مى‌نمايد مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردى که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامى ارث ببرد که در اين‌صورت هر دو ارث مى‌برند.

مادهٔ ۸۸۹

در بين وراث طبقهٔ اوليٰ اگر براى ميت اولادى نباشد اولادِ اولاد او هرقدر که پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يک از ابوين متوفى که زنده باشد ارث مى‌برند ولى در بين اولاد، اقرب به ميت، ابعد را از ارث محروم مى‌نمايد.

مادهٔ ۸۹۰

در بين وراث طبقهٔ دوم اگر براى متوفى برادر يا خواهرى نباشد اولاد اخوه، هرقدر پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده يا هر يک از اجداد متوفى که زنده باشد ارث مى‌برند ليکن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفى ابعد را از ارث محروم مى‌کند.


مفاد اين ماده در مورد وارث طبقهٔ سوم نيز مجرى مى‌باشد.

مادهٔ ۸۹۱

وراث ذيل حاجب از ارث ندارند:


پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

مادهٔ ۸۹۲

حجب از بعض فرض، در موارد ذيل است:


- وقتى که براى ميّت اولاد يا اولادِ اولاد باشد: در اين‌صورت ابوين ميّت از بردن بيش از يک ثلث محروم مى‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر يک از ابوين به‌عنوان قرابت يا رد بيش از يک سدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش از يک ربع و زوجه از بردن بيش از يک ثمن محروم مى‌شود.


- وقتى که براى ميت چند برادر يا خواهر باشد: در اين‌صورت مادر ميّت از بردن بيش از يک سدس محروم مى‌شود مشروط بر اينکه:


۱. لااقل دو برادر يا يک برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند؛

۲. پدر آنها زنده باشد؛

۳. از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

۴. ابوينى يا ابى تنها باشند.