مادهٔ ۸۹۳

وراث بعضى به فرض، بعضى به قرابت و بعضى گاه به فرض و گاهى به قرابت ارث مى‌برند.

مادهٔ ۸۹۴

صاحبان فرض اشخاصى هستند که سهم آنان از ترکه معين است و صاحبان قرابت کسانى هستند که سهم آنها معين نيست.

مادهٔ ۸۹۵

سهام معينه که فرض ناميده مى‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

مادهٔ ۸۹۶

اشخاصى که به فرض ارث مى‌برند عبارتند: از مادر و زوج و زوجه.

مادهٔ ۸۹۷

اشخاصى که گاه به فرض و گاهى به قرابت ارث مى‌برند عبارتند: از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاى ابى يا ابوينى و کلالهٔ امي.

مادهٔ ۸۹۸

وراث ديگر به غير از مذکورين در دو مادهٔ فوق به قرابت ارث مى‌برند.

مادهٔ ۸۹۹

فرض سه وارث نصف ترکه است:


۱. شوهر در صورت نبودن اولاد براى متوفى اگرچه از شوهر ديگر باشد؛

۲. دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

۳. خواهر ابوينى يا ابى تنها در صورتى‌که منحصر به فرد باشد.

مادهٔ ۹۰۰

فرض دو وارث ربع ترکه است:


۱. شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد

۲. زوجه و زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

مادهٔ ۹۰۱

ثمن، فريضهٔ زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

مادهٔ ۹۰۲

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:


۱. دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛

۲. دو خواهر و بيشتر ابوينى يا ابى تنها با نبودن برادر؛

مادهٔ ۹۰۳

فرض دو وارث ثلث ترکه است:


۱. مادر متوفى در صورتى‌که ميّت اولاد و اخوه نداشته باشد

۲. کلالهٔ امى در صورتى‌که بيش از يکى باشد.

مادهٔ ۹۰۴

فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلالهٔ امى اگر تنها باشد.

مادهٔ ۹۰۵

از ترکهٔ ميّت هر صاحب فرض حصهٔ خود را مى‌برد و بقيه به صاحبان قرابت مى‌رسد و اگر صاحب قرابتى در آن طبقه مساوى با صاحب فرض در درجه نباشد باقى به صاحب فرض رد مى‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمى‌شود ليکن اگر براى متوفى وارثى به غير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مى‌شود.